Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การจำแนกชนิดของวิตามิน

การจำแนกชนิดของวิตามิน

             วิตามินสามารถจำแนกออกตามสมบัติของการละลายได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

             1.      วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในไขมัน (fat-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค

วิตามินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พบในอาหารร่วมกับไขมันและน้ำมัน และจะถูกดูดซึมพร้อมกับการดูดซึมไขมันและน้ำมัน และต้องมี
น้ำดีทำหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟอิงเอเจนต์ หากเกิดภาวะผิดปกติต่อการย่อยและการดูดซึมไขมันและน้ำมัน เช่น การสร้างน้ำดีที่
ตับผิดปกติ หรือท่อน้ำดีอุดตัน หรือร่างกายได้รับอาหารที่มีไขมันและน้ำมันน้อยเกินไป จะทำให้การดูดซึมของวิตามินกลุ่มนี้
ผิดปกติไปด้วย

             เนื่องจากวิตามินกลุ่มนี้ละลายได้ดีในไขมันและน้ำมัน ไม่ละลายในน้ำ เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่สามารถ
ถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้ หากร่างกายได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากเกินไปจะเก็บสะสมไว้ในร่างกายได้ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับ
จากอาหารทุกวัน หากร่างกายได้รับมากเกินไปอาจทำให้เกิดพิษได้

             2.      วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ (water-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินบีรวม และวิตามินซี

วิตามินบีรวมยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามินบีหก วิตามินบีสิบสอง ไนอะซิน
กรดโฟลิก กรดแพนโททินิก และไบโอติน เป็นต้น

วิตามินกลุ่มนี้ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน ร่างกายไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้ เพราะมีสมบัติละลาย
ได้ดีในน้ำ หากร่างกายได้รับมากเกินไป ส่วนที่มากเกินพอจะถูกขับออกทางปัสสาวะ

วิตามินบีรวมส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์ เรียกว่า “โคเอนโซม์” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม
ของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ดังนั้น วิตามินบีรวมจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย
เป็นอย่างยิ่ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก