Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

อนุพันธ์ของวิตามินเอในร่างกาย

อนุพันธ์ของวิตามินเอในร่างกาย

วิตามินเออยู่ในรูปอนุพันธ์ได้หลายรูป ได้แก่

  1. วิตามินเอแอลกอฮอล์ หรือเรตินอล (retinol)
  2. วิตามินเอแอลดีไฮด์ หรือเรตินาล (retinal หรือ retinaldehyde)
  3. วิตามินเอกรด หรือกรดเรติโนอิก (retinoic acid)
  4. วิตามินเอเอสเทอร์ หรือเรตินิลเอสเทอร์ (retinyl ester) เช่น เรตินิลปาลมิเทต


อนุพันธ์ที่อยู่ในรูปของแอลกอฮอล์และแอลดีไฮด์ สามารถเปลี่ยนรูปกลับไปมาได้ โดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ซึ่งมีเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และมีนิโคตินาไมด์แอดินีนไดนิวคลีโอไทด์ (NAD)
เป็นโคเอนไซม์ และเรตินาลยังถูกออกซิไดส์ต่อให้เป็นกรดเรติโนอิกได้ที่ตับ แต่กรดเรติโนอิกจะคงตัวไม่สามารถถูกรีดิวซ์
กลับให้เป็นแอลดีไฮด์หรือแอลกอฮอล์ได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก