Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การดูดซึมวิตามินบีสิบสอง

             การดูดซึมวิตามินบีสิบสอง

             การดูดซึมวิตามินบีสิบสองต้องการ intrinsic factor ซึ่งเป็นสารที่สังเคราะห์โดยกระเพาะอาหารและขึ้นอยู่กับ
การควบคุมของยีน ขั้นตอนการดูดซึมวิตามินบีสิบสอง แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

             1.      วิตามินบีสิบสองจะถูกแยกตัวออกจากการยึดจับกับโปรตีนที่อยู่ในอาหาร ด้วยกรดเกลือและน้ำย่อยใน
กระเพาะอาหาร

             2.      วิตามินบีสิบสองจะรวมกับ intrinsic factor ซึ่งหลั่งออกมาจากเซลล์เยื่อบุผนัง (parietal cell) ของ
กระเพาะอาหาร

             3.      สารประกอบเชิงซ้อนของวิตามินบีสิบสองกับ intrinsic factor จะไปเกาะที่ตำแหน่งตัวรับ (receptor site)
ที่ลำไส้เล็กส่วนไอเลียม

             4.      วิตามินบีสิบสองจะถูกปล่อยออกจากสารประกอบเชิงช้อน และถูกดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็ก
เข้าสู่กระแสเลือด

             5.      วิตามินบีสิบสองถูกพาไปในกระแสเลือดด้วยโปรตีน ชื่อ แทรนส์โคบาลามิน (transcobalamin)

             คนบางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ไม่มียีนที่ทำหน้าที่สร้าง intrinsic factor ทำให้การดูดซึมวิตามินบีสิบสอง
ผิดปกติ ซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายขาดวิตามินบีสิบสอง นอกจากนี้คนบางคนมีความผิดปกติของกระเพาะอาหาร
ทำให้สังเคราะห์ intrinsic factor ได้น้อยลง คนที่มีความผิดปกติดังกล่าว ร่างกายอาจได้รับวิตามินบีสิบสองโดยการฉีด(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก