Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

หน้าที่ของไนอะซิน

             หน้าที่ของไนอะซิน

             ไนอะซินเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของโคเอนไซม์ที่สำคัญ 2 ชนิด คือ นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์
(nicotinamide adenine dinucleotide, NAD) หรือเรียกว่า Coenzyme I และนิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต
(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP) หรือเรียกว่า Coenzyme II ซึ่งเป็นโคเอนไซม์เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันของอาหาร ปฏิกิริยาการหายใจของเซลล์ และกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมัน โคเอนไซม์ดังกล่าว
ทั้ง NAD และ NADP จะทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งไฮโดรเจนของปฏิกิริยาในเมแทบอลิซึมของสารอาหารต่างๆ ในกระบวนการ
หายใจภายในเซลล์ต่างๆ ของเนื้อเยี่อ การสังเคราะห์และการสลายน้ำตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน เช่น ในไกลโคไลซิส
วงจรเครบส์ และ Pentose Phosphate Shunt Pathway

            ไนอะซินจะทำงานเป็นโคเอนไซม์ร่วมกับวิตามินบีหนึ่งที่อยู่ในรูปไทแอมินไพโรฟอสเฟต (TPP) และวิตามินบีสอง
(FAD) ในเมแทบอลิซึมของเซลล์ เพื่อผลิตพลังงาน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก