Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

cold junction / รอยต่อเย็น

เรียบเรียงโดย:

รอยต่อเย็น (cold junction) คือ จุดเชื่อมต่อจุดหนึ่งระหว่างเส้นลวดโลหะตัวนำสองเส้นซึ่งประกอบเป็นเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) เป็นจุดที่มีอุณหภูมิ (temperature) คงที่ ใช้เป็นจุดอ้างอิง (reference junction) เพื่อให้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดอุณหภูมิ T1 (จากรูปที่ 1)  หลาย ๆ ครั้งด้วยวงจรเทอร์โมคัปเปิลได้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่คงที่ และหากบริเวณจุดเชื่อมต่อทางด้านซ้ายที่มีอุณหภูมิเท่ากับ T ไม่ได้ถูกควบคุมให้คงที่แรงดันไฟฟ้าที่ได้อาจมีค่าไม่คงที่

โดยทั่วไปมักกำหนดให้ที่รอยต่อเย็นหรือจุดอ้างอิงนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ 0oC วิธีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่ 0oC มีหลายวิธี เช่น การควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำแข็งบริสุทธิ์ หรือการใช้วงจรไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิที่รอยต่อเย็นโดยใช้น้ำแข็งทำได้ยากและไม่สะดวกในทาง ปฏิบัติ ในอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้วงจรไฟฟ้าแบบบริดจ์ (bridge circuit) (รูปที่ 2) ชดเชยอุณหภูมิ เช่น ใช้เทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) แบบ K วัดอุณหภูมิบรรยากาศ (T1) ได้เท่ากับ 25oC ที่อุณหภูมินี้มีค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 1 mV ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเทอร์โมคัปเปิลจะมีค่าเท่ากับผลต่างของอุณหภูมิ T1 และ Tref บวกด้วย 25oC ซึ่งมีค่าเท่ากับอุณหภูมิ T1 เทียบกับจุดเยือกแข็งของน้ำ โดยค่า V1 นี้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิบรรยากาศ ดังนั้น อุณหภูมิ T1 ที่อ่านได้จึงเทียบได้กับการกำหนดจุดอ้างอิงเท่ากับ 0oC คงที่ตลอดเวลา

 

รูปที่ 1  การวัดอุณหภูมิ (temperature) ด้วยเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple)

 

   รูปที่ 2 การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิลและใช้วงจรบริดจ์ชดเชยอุณหภูมิที่รอยต่อเย็น

 

     ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)          (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก