Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

dead band / ช่วงไร้การตอบสนอง

เรียบเรียงโดย:

ช่วงไร้การตอบสนอง (dead band) หรือ dead zone เป็นช่วงที่เครื่องมือวัด (instrument) มีขนาดของสัญญาณทางด้านอินพุตแต่ไม่มีค่าสัญญาณทางด้านเอาต์พุตเกิดขึ้น สามารถอธิบายการเกิดช่วงไร้การตอบสนองได้จาก 3 ปรากฏการณ์ ดังนี้

  • เทรชโฮลด์ (threshold) คือ ค่าอินพุตที่น้อยที่สุดที่เครื่องมือวัดเริ่มแสดงเอาต์พุตออกมา โดยในช่วงเริ่มต้นเครื่องมือวัดอยู่ในตำแหน่งศูนย์ (ไม่มีอินพุต) เมื่อได้รับอินพุตเครื่องมือวัดยังคงไม่แสดงเอาต์พุตออกมาจนกระทั่งถึงอินพุตค่าหนึ่ง เครื่องมือวัดจะแสดงเอาต์พุตออกมา ดังรูป

ผลของเทรชโฮลด์

ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล (2555) 

 

  • ความละเอียด (resolution) คือ ค่าการเพิ่มขึ้นของอินพุตที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าเอาต์พุต โดยพิจารณาในช่วงเอาต์พุตหลังช่วงเทรชโฮลด์ ค่าความละเอียดแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินพุตของทรานสดิวเซอร์ (transducer) หรือเครื่องมือวัด (instrument)
  • ฮีสเตอร์รีซีส (hysteresis)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก