Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

gross error / ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้วัด

เรียบเรียงโดย:

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้วัด (gross error หรือ human error) เป็นความคลาดเคลื่อนสถิต (static error) ชนิดหนึ่งเกิดจากการอ่านค่าไม่ถูกต้อง บันทึกค่าไม่ถูกต้อง หรือการคำนวณผลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งความคลาดเคลื่อนชนิดนี้สามารถแก้ไขได้โดยการสร้างความเข้าใจหลักในการอ่านค่าที่ถูกต้อง และควรเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างการวัด

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก