Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

position measurement / การวัดตำแหน่ง

เรียบเรียงโดย:

การวัดตำเเหน่ง (position measurement) หรือ การวัดระยะทางและระยะกระจัด (displacement measurement) หรือการวัดการเคลื่อนที่ในลักษณะเชิงเส้นและเชิงมุม เป็นพื้นฐานของการวัดตัวแปรอื่น ๆ เช่น การวัดแรง การวัดความเครียด (strain measurement) การวัดความดัน (pressure measurement) การวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) และการวัดระดับ (level measurement) เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุคิดระยะห่างจากตำแหน่ง อ้างอิง และแปลงระยะดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณทางไฟฟ้า ตัวอย่างทรานสดิวเซอร์ทางไฟฟ้า (electrical transducer) สำหรับวัดการเคลื่อนที่ ได้แก่ ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้า เช่น  โพเทนทิโอมิเตอร์ (potentiometer) ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำไฟฟ้า เช่น แบบเชิงเส้น (Linear Variable Differential Transformer; LVDT) แบบเชิงมุม (Rotary Variable Differential Transformer; RVDT)  ทรานสดิวเซอร์วัดระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้า (capacitive displacement transducer) ซึ่งทรานสดิวเซอร์ (transducer) กลุ่มนี้ให้สัญญาณไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตในรูปของสัญญาณแอนาล็อก (analog)  นอกจากนี้ยังมีทรานสดิวเซอร์ชนิดที่ให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตในรูปของสัญญาณ ดิจิตอล ได้แก่ อุปกรณ์เข้ารหัส (encoder)

ตัวอย่างทรานสดิวเซอร์วัดตำแหน่งและระยะทางแสดงดังรูป

 

                                

                                    (ก)                                                                (ข)                                                           (ค)

อุปกรณ์วัดระยะทางและระยะกระจัดประเภทต่าง ๆ

 ก) อุปกรณ์เข้ารหัส (encoder)

 ข) โพเทนชิโอมิเตอร์ (potentiometer)

 ค) ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้น (LVDT)

 (ที่มา: www.servoinstrument.com www.turck-usa.com/products/encoders เเละ www.tmlserver.co.uk/)

 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      :  http://www.turck-usa.com/products/encoders

      :  http://www.tmlserver.co.uk/

      :  www.servoinstrument.com(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก