Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

hot junction / รอยต่อร้อน

เรียบเรียงโดย:

รอยต่อร้อน (hot junction) คือ จุดเชื่อมต่อจุดหนึ่งระหว่างเส้นลวดโลหะตัวนำสองเส้นซึ่งประกอบเป็นเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) เป็นจุดที่ใช้วัดอุณหภูมิ หรือเรียกว่า จุดวัด (measuring junction) โดยจุดเชื่อมต่ออีกด้านของเทอร์โมคัปเปิล เรียก รอยต่อเย็น (cold junction) ใช้สำหรับเป็นจุดอ้างอิง (reference junction) เมื่อบริเวณจุดวัดอุณหภูมิได้รับความร้อนหรือมีอุณหภูมิที่แตกต่างกับจุดอ้างอิง จะเกิดความต่างศักย์ระหว่างรอยต่อร้อนและรอยต่อเย็นขึ้นและทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นสามารถวัดค่าและปรับให้อยู่ในหน่วยของอุณหภูมิ (temperature) ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะตัวนำของเทอร์โมคัปเปิล และอุณหภูมิที่จุดวัด ลักษณะวงจรของเทอร์โมคัปเปิลแสดงดังรูป

  

 วงจรของเทอร์โมคัปเปิล

  (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล , 2555) 

 

ที่มา : การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)



(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก