Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เมแทบอลิซึมของวิตามินบีหนึ่ง

            

             ในร่างกายมีวิตามินบีหนึ่งทั้งหมดประมาณ 30-50 มิลลิกรัม พบมากที่ ตับ ไต หัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ ซึ่งเนื้อเยื่อ
เหล่านี้มีปริมาณวิตามินบีหนึ่งมากกว่าในเลือด วิตามินบีหนึ่งประมาณ 50% อยู่ในกล้ามเนื้อ มีอยูในไขสันหลังและสมอง
มากกว่าเส้นประสาทประมาณ 2 เท่า ในเม็ดเลือดขาวมีมากกว่าเม็ดเลือดแดงประมาณ 10 เท่า ร่างกายไม่สะสมวิตามินบีหนึ่ง
จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน ในภาวะที่ร่างกายขาดอาหาร เนื้อเยื่อเหล่านี้จะมีปริมาณวิตามินบีหนึ่งลดลง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการทำงานของเนื้อเยื่อดังกล่าว

             วิตามินบีหนึ่งในร่างกายมีหลายรูป เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะรวมตัวกับหมู่ฟอสเฟตจาก ATP โดยอาศัยเอนไซม์ไทแอมีน
ไพโรฟอสโฟไคเนสได้เป็นไทแอมีนไพโรฟอสเฟต (TPP) หรือโคคาร์บออกซิเลส ประมาณ 80% และมีเอนไซม์ TPP-ATP
ฟอสฟอริลแทรนส์เฟอเรส ซึ่งจะเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ได้เป็นไทแอมีนไตรฟอสเฟต (TTP) จาก TPP และ ATP ซึ่งมี
ประมาณ 10% ส่วนที่เหลือคือไทแอมีน และไทแอมีนมอโนฟอสเฟต (TMP) ซึ่งได้จากการไฮโดรไลซ์ไทแอมีนไพโรฟอสเฟต
ด้วยเอนไซม์ไทแอมีนไพโรฟอสฟาเทส ไทแอมีนและเมแทบอไลต์ของมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะ มีน้อยมากที่ขับออก
ทางน้ำดี ไทแอมีนที่ร่างกายได้รับมากเกินกว่าที่เนื้อเยื่อต่างๆ ต้องการ จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว
ในรูปไทแอมีนอิสระ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก