Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปริมาณไทแอมินที่ร่างกายควรได้รับ

ปริมาณไทแอมินที่ร่างกายควรได้รับ

เนื่องจากไทแอมีนเป็นวิตามินที่สำคัญต่อเมแทบอลิซึมของสารอาหารที่ให้พลังงานภายในเซลล์ ปริมาณที่ร่างกายต้องการ
จะผันแปรตามปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ คือประมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1,000 กิโลแคลอรี

เด็กทารกต้องการ 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลแคลอรี ดังนั้นในแต่ละวันร่างกายควรได้รับไทแอมีนประมาณ 1.0 มิลลิกรัม ซึ่งร่างกาย
ต้องการพลังงานไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี

สำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตรควรได้รับเพิ่มขึ้นอีก 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ

             ความต้องการของไทแอมีนจึงผันแปรตามความต้องการของพลังงานในร่างกาย และขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอาหาร
ที่กินเข้าไปด้วย ถ้าร่างกายต้องการพลังงานมากหรือได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น กินข้าวมาก ร่างกายจำเป็นต้องได้รับ
วิตามินบีหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย ปริมาณของวิตามินบีหนึ่งที่ควรได้รับ

             เด็กทารกแรกเกิด – 1 ปี                                 ควรได้รับวันละ                        0.5            มิลลิกรัม

             เด็กวัยเจริญเติบโต                                        ควรได้รับวันละ                        1.0            มิลลิกรัม

             ผู้ใหญ่                                                          ควรได้รับวันละ                        1.5            มิลลิกรัม

             หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร                       ควรได้รับวันละ                        2.0            มิลลิกรัม

             ผู้ใหญ่ควรได้รับวิตามินบีหนึ่งอย่างน้อย 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1,000 กิโลแคลอรี



(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก