Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความต้องการสารอาหารของเด็กก่อนวัยเรียน

       เด็กวัยก่อนเรียนควรได้รับสารอาหารต่างๆ ที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย
เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโต เพราะการเจริญเติบโตของร่างกายมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาหารที่กินเข้าไป
เด็กในวัยนี้มีความต้องการสารอาหารต่างๆ ดังนี้

     1. อาหารที่ให้พลังงาน เด็กวัยก่อนเรียนช่วงอายุ 1-3 ปี ควรได้พลังงานวันละ 1,300 กิโล-แคลอรีหรือประมาณ
100 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ซึ่งได้จากข้าว แป้ง น้ำตาล และไขมัน

     2. โปรตีน เด็กวัยก่อนเรียนควรได้รับโปรตีนวันละ 20-25 กรัม หรือประมาณ 1.8 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว แหล่ง
ของอาหารโปรตีน ได้แก่ ไข่ โดยเฉพาะไข่ขาว เด็กวัยก่อนเรียนควรกินไข่วันละ 1 ฟองหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 ฟอง
นอกจากนั้น ควรกินอาหารประเภท เนื้อสัตว์ต่างๆ เนื้อปลาและถั่วต่างๆ โดยเฉพาะถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ ซึ่งมีราคาถูก
หาได้ง่ายในท้องถิ่น เหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่จะให้เด็กกินทดแทนอาหารพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีราคาแพง
ส่วนอาหารพวกตับสัตว์ เช่น ตับหมู และตับไก่ ควรให้กินบ้างเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

     3. แร่ธาตุต่างๆ แร่ธาตุที่เด็กวัยก่อนเรียนจำเป็นต้องได้รับ ได้แก่ แคลเซียม และฟอสฟอรัสสำหรับสร้างกระดูกและฟัน
อาหารที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เด็กวัยนี้จึงต้องดื่มน้ำนมเป็นประจำทุกวันด้วย

แมกนีเซียมและเหล็กเป็นแร่ธาตุที่เด็กวัยนี้ต้องการด้วย อาหารที่มีแมกนีเซียมสูง ได้แก่ ผักใบเขียวทุกชนิด ส่วนเหล็กจำเป็น
สำหรับการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง พบมากในตับ และถั่วต่างๆ เด็กวัยก่อนเรียนควรได้รับเหล็กวันละ 10-18 มิลลิกรัม

      4. วิตามินต่างๆ วิตามินที่สำคัญสำหรับเด็กในวัยนี้ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินซี และวิตามินบีต่างๆ แหล่ง
ของวิตามินต่างๆ ในอาหาร ได้แก่ ผลไม้สดต่างๆ เช่น กล้วยน้ำว้า มะละกอสุก ส้ม ฝรั่ง และมะเขือเทศสุก โดยเฉพาะ
กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่ควรให้เด็กได้กินเป็นประจำทุกวัน

      อาหารที่ไม่ควรให้เด็กกิน ได้แก่ อาหารหมักดองต่างๆ อาหารที่ปรุงไม่สุก หรือสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีรสจัด และ
เครื่องดื่มประเภทน้ำชาและกาแฟ อาหารเหล่านี้ไม่เหมาะสมกับระบบย่อยอาหารของเด็ก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก