Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

คนสูงอายุ

คนสูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งหญิงและชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ใน “วัยกลางคน”
เป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และกลุ่มที่อยู่ใน “วัยชรา” เป็นบุคคลที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก