Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

pressure level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความดัน

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความดัน (pressure level sensor) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการวัดระดับ (level measurement) ของเหลวทางอ้อม ทำงานโดยอาศัยการวัดความดัน (pressure) แล้วแปลงเป็นระดับของเหลว หรือเรียกว่า "การวัดระดับแบบไฮโดรสแตกติก (Hydrostatic level measurement)" มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชนิดของเครื่องมือวัดความดัน รูปแบบของความดัน (pressure type) และลักษณะการติดตั้งเครื่องมือวัดความดัน ตัวอย่างเช่น การติดตั้งเครื่องมือวัดความดันบริเวณด้านล่างของภาชนะที่บรรจุของเหลวอยู่ภายใน บริเวณผิวหน้าของเหลวสัมผัสกับความดันบรรยากาศ ค่าความดันสูงสุดอยู่ที่บริเวณด้านล่างของภาชนะ และเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูงของของเหลว จากการรับแรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวตามแรงโน้มถ่วงโลก ความดัน (P) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับของของเหลว (h) นี้เรียกว่าความดันสถิต (static head) โดยค่าความดันที่วัดได้บริเวณด้านล่างของภาชนะแสดงความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับระดับของของเหลว              

  

 รูปที่ 1 การวัดระดับของเหลวโดยอาศัยเครื่องมือวัดความดัน

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

อุปกรณ์วัดระดับชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการวัดระดับของเหลวในภาชนะเปิดที่สัมผัสกับบรรยากาศ (ความดันบรรยากาศ) มีราคาไม่แพง แต่มีความถูกต้อง (accuracy) ค่อนข้างจำกัดเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืด (viscosity) ต่ำ สะอาด ไม่มีสารแขวนลอยปะปน รวมถึงไม่มีคุณสมบัติเป็นสารกัดกร่อน ซึ่งหากของเหลวที่ต้องการวัดระดับมีลักษณะและคุณสมบัติดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องมือวัดความดันได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยการเลือกใช้แผ่นไดอะแฟรม (diaphragm plate) มาทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมซีล (diaphragm seal) โดยมีท่อแคพพิลลารีภายในบรรจุก๊าซ หรืออากาศต่ออยู่ระหว่างไดอะแฟรมซีลกับสเกลอ่านค่าความดัน หรือต่อเข้ากับเครื่องมือวัดความดันอีกตัวหนึ่ง โดยก๊าซหรืออากาศทำหน้าที่ส่งผ่านความดันที่ได้รับจากไดอะแฟรมซีลให้กับเครื่องมือวัดความดันเพื่ออ่านค่าความดันออกมา 

กรณีที่ของเหลวบรรจุอยู่ในภาชนะที่ได้รับความดัน การวัดระดับต้องอาศัยการวัดความดันแตกต่าง (differential pressure, ΔP) ระหว่างด้านบนและด้านล่างของของเหลวในภาชนะ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการวัดค่าความดันที่จุดใดจุดหนึ่งจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อน (error) กับค่าระดับที่วัดได้ ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือวัดระดับชนิดนี้นิยมใช้เครื่องมือวัดความดันชนิดที่วัดค่าความดันแตกต่างได้ในการวัดครั้งเดียว เช่น การใช้เบลโลว์ (bellow) การใช้ไดอะแฟรม หรือการใช้ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดวัดการเปลี่ยนความจุไฟฟ้า (capacitive pressure transducer) เป็นต้น

  รูปที่ 2 การวัดระดับของเหลวภายในภาชนะโดยการวัดค่าความดันแตกต่าง

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

หลักการทำงานของเครื่องมือวัดระดับชนิดความดัน

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=Eym_D3tGw1E)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       : http://www.youtube.com/watch?v=Eym_D3tGw1E(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก