Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

capacitive level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความจุไฟฟ้า

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความจุไฟฟ้า (capacitive level sensor) เซนเซอร์ (sensor) วัดระดับชนิดนี้ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ไดอิเลคตริกของตัวกลางที่อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้า (electrodes) เป็นการวัดระดับ (level measurement) แบบต่อเนื่อง ใช้วัดระดับได้ทั้งของแข็งและของเหลวที่มีค่าไดอิเล็กตริกสูง โครงสร้างประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าสองอันจุ่มลงไปในของเหลวที่ต้องการวัดระดับ ในสภาวะที่ไม่มีของเหลวอยู่ในภาชนะ ค่าไดอิเล็กตริกที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลททั้งสองเป็นค่าไดอิเล็กตริกของอากาศ และเมื่อระดับของเหลวเพิ่มขึ้นค่าไดอิเล็กตริกระหว่างแผ่นเพลทจะเปลี่ยนเป็นค่าไดอิเล็กตริกของอากาศและของเหลว ซึ่งระดับของเหลวภายในภาชนะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลทสองแผ่นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าที่วัดได้ จึงสามารถวัดระดับของเหลวได้จากการวัดการเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้า โดยในกรณีที่ภาชนะมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าสามารถใช้ภาชนะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งได้

   

รูปที่ 1 รูปแบบเครื่องมือวัดระดับชนิดวัดค่าความจุไฟฟ้า

(ที่มา: http://spanish.alibaba.com)

 

การวัดระดับแบบจุดด้วยเซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความจุไฟฟ้า จะติดตั้งเครื่องมือวัดไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการวัดระดับ เมื่อตัวกลางในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับที่ต้องการวัดหรือสัมผัสกับตัวโพรบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในจะส่งสัญญาณออกมาให้กับอุปกรณ์ควบคุมหรือแสดงผลโดยมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับพรอกซิมิตี้สวิตช์ชนิดเก็บประจุ (capacitive proximity switch) และเนื่องจากเซนเซอร์ชนิดนี้มีความไว (sensitivity) สูงมาก จึงไม่ควรติดตั้งในตำแหน่งที่สัมผัสกับสารที่ไหลเข้าหรือไหลออกโดยตรง เพราะจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน (error) ในการวัดได้ และไม่ควรติดตั้งบริเวณที่เป็นมุม หรือบริเวณที่อาจเกิดการตกค้างสะสมของสารต่างๆ (รูปที่ 2)

 รูปที่ 2 การติดตั้งเซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความจุไฟฟ้า

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

หลักการทำงาน

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=zs_TYQKYJlM)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       : http://spanish.alibaba.com/product-gs/rf-capacitance-level-switch-377667464.html  

        :http://www.youtube.com/watch?v=zs_TYQKYJlM

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก