Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

conductive level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความนำไฟฟ้า

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความนำไฟฟ้า (conductive level sensor) เป็นเซนเซอร์ (sensor) ที่ใช้สำหรับการวัดระดับ (level measurement) แบบจุดเฉพาะในตำแหน่งที่กำหนดไว้เท่านั้น เหมาะสำหรับการวัดระดับของเหลวที่มีสภาพความนำไฟฟ้าสูง โครงสร้างประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งต่อเข้ากับตัวภาชนะที่เป็นโลหะอีกขั้วหนึ่งต่อเข้ากับโพรบตามความสูงที่ต้องการ เมื่อระดับของเหลวที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนถึงตัวนำอีกขั้วหนึ่ง จะเกิดการเชื่อมต่อครบวงจร ตัวอย่างการนำไปใช้งาน ได้แก่ การระบายของเหลวออกจากถัง และการป้อนน้ำเข้าถัง โดยใช้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตที่ได้จากเครื่องมือวัดในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ ซึ่งในการใช้งานควรติดตั้งตัวก้านอิเล็กโทรดให้อยู่ภายในตัวถังและบริเวณส่วนหัวด้านบนต้องอยู่เสมอกับพื้นผิวของถัง เพื่อป้องกันการอุดตันจากสารแขวนลอย 

 

รูปที่ 1 (ก) เครื่องมือวัดระดับชนิดวัดความนำไฟฟ้า และ (ข) หลักการติดตั้ง

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

รูปที่ 2 รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องมือวัดระดับชนิดวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

(ที่มา: http://www.directindustry.com)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       :  http://www.directindustry.com(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก