Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

vibration level switch / สวิตช์วัดระดับชนิดวัดความถี่

เรียบเรียงโดย:

สวิตช์วัดระดับชนิดวัดความถี่ (vibration level switch) ทำงานโดยอาศัยการวัดค่าความแตกต่างของความถี่ที่เกิดจากการหน่วงเมื่ออุปกรณ์วัดสัมผัสกับตัวกลางในกระบวนการ เป็นการวัดระดับแบบจุดเฉพาะในตำแหน่งที่กำหนดไว้เท่านั้น สามารถวัดได้ทั้งตัวกลางที่อยู่ในสถานะของเหลวและของแข็งประเภทฝุ่นผง โครงสร้างประกอบด้วยหัววัดที่มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายใบมีดซึ่งเป็นส่วนสัมผัสกับตัวกลางและวงจรกำเนิดความถี่จากอุปกรณ์เปียโซอิเล็กตริก เมื่อระดับของตัวกลางเพิ่มขึ้นจนสัมผัสกับหัววัด ความถี่จะถูกหน่วงทำให้ค่าที่วัดได้แตกต่างกับค่าความถี่ที่ป้อนให้กับหัววัดในสภาวะปกติ ตัวอย่างการนำไปใช้งาน ได้แก่ การวัดระดับของเหลวในถัง และการวัดระดับของผงแป้ง และสารเคมีต่าง ๆ

 

รูปที่ 1 เครื่องมือวัดระดับชนิด vibrating probe

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

หลักการทำงานของเครื่องมือวัดระดับชนิดวัดความถี่ 

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=27vmT-NQzbM)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       : http://www.youtube.com/watch?v=27vmT-NQzbM

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก