Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gamma Ray level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดแผ่รังสีแกมมา

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดแผ่รังสีแกมมา (Gamma Ray level sensor) รังสีแกมมา () เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง มีความสามารถในการทะลุผ่านที่สูงมาก และไม่ได้รับผลกระทบจากสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวัดระดับ (level measurement) แหล่งกำเนิดรังสีแกมมาที่นิยมใช้มี 2 ชนิด ได้แก่  โคบอล์ท 60 (Cobalt-60) และ ซีเซียม 137 (Cesium-137) ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 5.3 ปี และ 30 ปี ตามลำดับ

การวัดระดับด้วยรังสีแกมมา อาศัยการวัดความเข้มของรังสีที่ทะลุผ่านตัวกลาง โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของรังสีกับระดับหรือระยะทางที่รังสีเดินทางผ่านตัวกลางมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) เฉพาะระยะใกล้เท่านั้น จึงมีย่านการวัด (range) ที่แคบไม่เหมาะสำหรับการวัดระดับในภาชนะที่มีความสูงมาก ๆ โดยเมื่อขยายช่วงการวัดขึ้นไปผลที่ได้จะไม่เป็นเชิงเส้น กรณีที่ต้องการวัดระดับตัวกลางที่มีระดับความสูงมาก สามารถใช้แถบกำเนิดรังสีและแถบตัวรับรังสีแทนได้ ซึ่งจะได้ความเข้มของพลังงานการแผ่รังสีที่สม่ำเสมอ โดยถ้าภายในภาชนะปราศจากวัสดุใด ๆ ความเข้มของรังสีที่ตัวรับได้รับจะมีค่าสูงที่สุด และเมื่อระดับความสูงของวัสดุสูงขึ้น วัสดุที่อยู่ภายในภาชนะดังกล่าวจะดูดซึมพลังงานบางส่วนเอาไว้ทำให้ความเข้มของรังสีที่แถบตรวจจับได้รับมีค่าลดลง โดยค่าความเข้มของรังสีที่ตัวรับรังสีวัดได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบแปรผกผันกับค่าระดับความสูงของวัสดุ

 

 

รูปที่ 3 เครื่องมือวัดระดับชนิดแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพ

(ที่มา: http://www.directindustry.com)

 

การวัดระดับด้วยเซนเซอร์ (sensor) ชนิดนี้ มีข้อได้เปรียบคือ อุปกรณ์วัดไม่ต้องสัมผัสกับตัวกลางที่ต้องการวัดระดับ เหมาะสำหรับการวัดระดับของเหลวที่มีสมบัติเป็นสารกัดกร่อน มีความหนืดสูง นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิ (temperature) สูง มีความดัน (pressure) สูง มีความชื้น (moisture) สูง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์วัดอีกด้วย สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย วัดได้ทั้งระดับของแข็งและของเหลว แบบจุดและแบบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการใช้งานอุปกรณ์วัดชนิดนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งควรตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และควรระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       : http://www.directindustry.com/prod/berthold-technologies-process-control/gamma-ray-level-sensors-21660-49308.html (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก