Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

TDR gauge / เกจวัดแบบทีดีอาร์

เรียบเรียงโดย:

เกจวัดแบบทีดีอาร์ (TDR gauge)  ใช้หลักการสะท้อนในโดเมนของเวลา (Time Domain Reflectometry:TDR) วัดระดับของของเหลวหรือของแข็งที่มีลักษณะเป็นเม็ด มีขนาดเล็กใกล้เคียงกัน สัญญาณพัลส์ในความถี่ไมโครเวฟถูกส่งไปตามหัววัดด้วยความเร็วแสง และทันทีที่พัลส์เดินทางกระทบผิวของผลิตภัณฑ์จะสะท้อนกลับมาที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดเป็นค่าระดับ หัววัด (wave guide) ของเกจแบบ TDR บางส่วนจะติดตั้งอยู่ในของไหลซึ่งต่างจากเกจวัดแบบเรดาร์ (radar level sensor

สำหรับการวัดระดับของเหลวที่แบ่งเป็นชั้น คลื่นบางส่วนจะสะท้อนที่ผิวบนสุดของของเหลว และส่วนที่เหลือจะเคลื่อนที่ไปตามโพรบตัวนำ (conductive probe) ผ่านผลิตภัณฑ์ชั้นแรก และสะท้อนกลับเมื่อถึงรอยต่อระหว่างชั้นของผลิตภัณฑ์

 

เกจวัดแบบทีดีอาร์ 

(ที่มา: www2.emersonprocess.com)

 

ที่มา: EHEDG Guidelines Vol.1(นวภัทรา และ ทวีพล, 2556)

       : http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/00813-0100-4308.pdf   

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก