Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ระดับของเอทานอลในเลือดต่อพฤติกรรม

ระดับของเอทานอลในเลือดต่อพฤติกรรม

เมื่อดื่มเอทานอลเข้าสู่ร่างกายและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ระดับของเอทานอลในเลือดจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ทำให้มีการแสดงออกผิดไปจากคนปกติ การตอบสนองของร่างกายต่อระดับของเอทานอลในเลือด ดังแสดงในตาราง

 

ตาราง การตอบสนองของร่างกายต่อระดับของเอทานอลในเลือด

 

ระดับของเอทานอลในเลือด

(%)

ผลกระทบต่อพฤติกรรม

0.08

0.15

0.23

0.30

0.45-0.50

 

การตัดสินใจไม่ถูกต้อง   ไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ อารมฌ์เปลี่ยนไป

มีพฤตกรรมไม่เหมาะสม   และหัวใจเต้นเร็วขึ้น

พูดไม่ชัด   ตาพร่ามัว เดินโซเซไม่ตรงทาง การตัดสินใจผิดพลาด

มองเห็นภาพซ้อน   ไม่สามารถทรงตัวเดินได้

ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้   มึนงง สับสน ไม่รู้สึกละอาย

ไม่รู้สึกตัว   ช็อก โคมา และตายเนื่องจากหัวใจและระบบหายใจผิดปกติ

ที่มา : Sizer et al. (1996)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก