อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

STeP คืออะไร

 

STeP เป็นศูนย์ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ และการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ

 

ส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage), โครงการบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย, งานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม, งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับองค์กรต่างประเทศ, การต่อยอดงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในปลายน้ำเพื่อให้เกิดธุรกิจจริง, การบ่มเพาะและการสนับสนุนการจัดตั้ง Start-up company และนอกจากนั้น STeP ยังมีภารกิจหลักในการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อเชื่อมโยงโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของ STeP

2553

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดำเนินงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม 2554

จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”เป็นส่วนงานวิชาการภายในสำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 2555

แต่งตั้ง ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ เป็นผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2555

แต่งตั้ง ผศ.ดร.เกษมศักด์ อุทัยชนะ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ธันวาคม 2555

เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

มกราคม 2556

แต่งตั้ง ผศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เป็นรองผู้อำนวยการ

กันยายน 2556

เริ่มดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

 

พันธกิจ

การเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภายในด้านการสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ และในการทำการวิจัยและจุดแข็งอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จัดการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และเผยแพร่ข้อมูล (ทำให้ภาคธุรกิจรับรู้ถึงความรู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี) ทำการตลาดเชิงรุกแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จัดบริการให้คำแนะนำในการทำสัญญาข้อตกลงทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา ให้การสนับสนุนในขั้นการพูดคุยและเจรจาข้อตกลง
  • อำนวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินทุนแก่โครงการวิจัยพัฒนาและการทำงานร่วม กันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage: UIL)
  • จัดการอบรม ให้คำปรึกษาและบริการเครือข่ายต่างๆ แก่ภาคธุรกิจเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น
  • จัดจุดบริการแบบรวมศูนย์ (One-Stop-Service) ขึ้นอีกจุดหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมให้เข้าถึงบริการด้านเทคนิคและการให้คำ ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ และเป็นศูนย์กลางดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการพิเศษอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ
  • เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับอุทยานเทคโนโลยี บริหารจัดการพัฒนาอุทยานเทคโนโลยีจนกว่าจะเปิดดำเนินการ ประสานงานกับ อวน. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) รวมถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่กว้างกว่าภายใต้ อวน.
  • พัฒนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์

“STeP เป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ”

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่: 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ผู้ติดต่อ:

[email protected]

เว็บไซต์: http://www.step.cmu.ac.th/
Facebook: www.facebook.com/cmustep
YouTube: www.youtube.com/watch?v=BMOiz-B78eQ
โทรศัพท์: T: 053-942088-91 ต่อ 208
M: 081 969 6919
F: 053-942088-91 ต่อ 413

ผลิตภัณฑ์เด่น
บริการของ STeP
บริการของ STeP ภายใต้กรอบแนวคิดของ STeP ในการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแบบ One-Stop-Service แก่หน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้โดยการให้บริการของ STeP มีดังนี้ การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) บริการด้านเทคนิค การทดสอบ และ Laboratory (ส่งต่อไปยัง Lab ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย) งานวิจัยร่วม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี: TLO) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาจากการร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งวิชาการ รัฐบาล และเอกชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านเงินทุน และแหล่งทุนในการพัฒนาโครงการร่วม Services Under the framework of STep that is the one- stop–service center of the university for the third parties and the industries for developing the technology and innovation which serve the demand and Competitive Advantage. Our services include; Knowledge and technology training and transfer. Academic Services, consultation, and business matching. Testing and Technical Services Laboratory (forwarded to the laboratory within the university). Joint research to develop technology and innovation. Service on Intellectual Property. (Through TLO: Technology Licensing Office) Promote networking and cooperation in technology development and innovation that comes from the collaboration of three sectors which are academic, government and private sectors. Support and facilitate the financing, and funding for joint projects.