อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank: STDB) อีกหนึ่งโครงการฐานข้อมูลฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้ประโยชน์ด้วยการสืบค้นข้อมูลได้แบบ One Stop Service ผ่านเว็บไซต์ www.stdb.most.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามาถใช้บริการจากฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำลังคนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนและเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามความต้องการและความจำเป็นของภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับบริการได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 408 โทรสาร 053-942888-91 ต่อ 413 E-mail: [email protected] Website: www.stdb.most.go.th Facebook: www.facebook.com/ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-STDB

ผลิตภัณฑ์เด่น
บริการของ STeP
บริการของ STeP ภายใต้กรอบแนวคิดของ STeP ในการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแบบ One-Stop-Service แก่หน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้โดยการให้บริการของ STeP มีดังนี้ การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) บริการด้านเทคนิค การทดสอบ และ Laboratory (ส่งต่อไปยัง Lab ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย) งานวิจัยร่วม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี: TLO) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาจากการร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งวิชาการ รัฐบาล และเอกชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านเงินทุน และแหล่งทุนในการพัฒนาโครงการร่วม Services Under the framework of STep that is the one- stop–service center of the university for the third parties and the industries for developing the technology and innovation which serve the demand and Competitive Advantage. Our services include; Knowledge and technology training and transfer. Academic Services, consultation, and business matching. Testing and Technical Services Laboratory (forwarded to the laboratory within the university). Joint research to develop technology and innovation. Service on Intellectual Property. (Through TLO: Technology Licensing Office) Promote networking and cooperation in technology development and innovation that comes from the collaboration of three sectors which are academic, government and private sectors. Support and facilitate the financing, and funding for joint projects.