Food Network Solution

connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution
จากประสบการณ์ในวงการผลิตกระป๋องและการบรรจุอาหารกระป๋องมาประมาณ 20 ปี โดยมีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและการหา Heat Penetration ในผลิตภัณฑ์ จึงพบว่าปัญหาที่พบบ่อยๆ ซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานเดียวกันหรือแม้แต่ต่างโรงงานกัน โดยมากมักมีต้นเหตุมาจากปัจจัยเหมือนๆกัน 20 ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคได้รับการดูแลและพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าไปมากจนถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในแนงหน้าของผู้ผลิตอาหารกระป๋องของโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น และตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดความต้องการที่ละเอียดอ่อนมากขี้นได้แก่ ความปลอดภัยในการบริโภคระยะยาวจากสารที่อาจจะ Migrated ออกมาจากแลคกอร์ หรือการไม่ยอมรับต่อรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายใน สีสันของอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็น Cosmetic Appearance คือ ไม่มีผลต่อความปลอดภัยแต่ทำให้ผู้บริโภคไม่ชอบหรือไม่มั่นใจในการบริโภค ดังนั้น ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ยังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ จึงเป็นปัญหาในการ Set Up ระบบพื้นฐานที่ถูกต้องที่สำคัญคือ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำใช้และไอน้ำ เอกสารคู่มือการแกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง (ฉบับเฉพาะกิจ) พร้อมสรุปถาม-ตอบปัญหายอดฮิต (FAQ) จึงเป็นพื้นฐานที่สรุปรวบรวมสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาอย่างฟันธง ตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายและสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติและแก้ปัญหาภายในโรงงานได้จริง
จัดทำโดยการนำ คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ในการแจกแจงความถี่ของคำจากคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) ตลอดจนช่วยในการให้คำจำกัดความและการยกตัวอย่างการใช้คำในประโยค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจตำราภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการวิศวกรรมอาหารและนำมาสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) เพื่อการพัฒนาพจนานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหาร 2. เพื่อสร้างพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ (อังกฤษ-ไทย) สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยพัฒนาวิธีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการสากล เพื่อสนองความต้องการของประเทศ 3. เพื่อให้เกิดการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบวิธีวิจัย 1. รวบรวมหลักสูตรการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย (ข้อมูลในปี 2545) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย 2. คัดเลือกวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และจัดกลุ่มวิชาทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbooks) และวารสาร (Journals) ที่ใช้ประกอบการสอน ในแต่ละรายวิชาโดยส่งทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในกรณีที่สามารถสัมภาษณ์ได้ 4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกหนังสือและวารสารเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล ตลอดจนสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 สนับสนุนการวิจัยนี้
ปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเหลว ในขั้นตอนต่างๆ ของอุตสาหกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต โดยใช้เป็นอุปกรณ์ลำเลียงผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือเป็นปั๊มที่ใช้ในส่วนสนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ในระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงแม้ว่า หนังสือเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมในเมืองไทยมีอยู่แล้วหลายเล่ม แต่เป็นหลักการโดยทั่วไป ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือเล่มใดเน้นเฉพาะเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และเวชสำอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบริโภคเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกาย ปั๊มที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงจำเป็นต้องเป็นปั๊มที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เนื่องจากเน้นเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย นอกจากนี้ยังต้องไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขนถ่าย ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจจริงที่จะผลิตหนังสือ ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและยา มีเนื้อหาที่สอคล้องกับการใช้งานจริงในโรงงาน ซึ่งได้จากการผสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ถูกต้อง จากนักวิชาการภาครัฐและเอกชน เนื่อหาประกอบด้วย เรื่องความหนืดของของเหลวทั่วไป รวมทั้งอาหารเหลว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการเลือกปั๊มได้ถูกประเภทเหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกขนาดของปั๊ม การเลือก Mechanical seal การติดตั้งปั๊ม ตลอดจนการบำรุงรักษาปั๊ม บทความพิเศษเกี่ยวข้องกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหารและยา จากบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อการเลือกและใช้งานปั๊มอย่างมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรายนามและรายละเอียดของผู้ผลิต-จำหน่ายปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ ท่อ และผู้วางระบบ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อในการพิจารณาเลือกซื้อตามความเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เด่น
พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย) และทำเนียบผู้ผลิต-จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร
จัดทำโดยการนำ คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ในการแจกแจงความถี่ของคำจากคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) ตลอดจนช่วยในการให้คำจำกัดความและการยกตัวอย่างการใช้คำในประโยค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจตำราภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการวิศวกรรมอาหารและนำมาสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) เพื่อการพัฒนาพจนานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหาร 2. เพื่อสร้างพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ (อังกฤษ-ไทย) สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยพัฒนาวิธีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการสากล เพื่อสนองความต้องการของประเทศ 3. เพื่อให้เกิดการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบวิธีวิจัย 1. รวบรวมหลักสูตรการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย (ข้อมูลในปี 2545) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย 2. คัดเลือกวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และจัดกลุ่มวิชาทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbooks) และวารสาร (Journals) ที่ใช้ประกอบการสอน ในแต่ละรายวิชาโดยส่งทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในกรณีที่สามารถสัมภาษณ์ได้ 4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกหนังสือและวารสารเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล ตลอดจนสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 สนับสนุนการวิจัยนี้
แกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง
จากประสบการณ์ในวงการผลิตกระป๋องและการบรรจุอาหารกระป๋องมาประมาณ 20 ปี โดยมีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและการหา Heat Penetration ในผลิตภัณฑ์ จึงพบว่าปัญหาที่พบบ่อยๆ ซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานเดียวกันหรือแม้แต่ต่างโรงงานกัน โดยมากมักมีต้นเหตุมาจากปัจจัยเหมือนๆกัน 20 ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคได้รับการดูแลและพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าไปมากจนถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในแนงหน้าของผู้ผลิตอาหารกระป๋องของโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น และตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดความต้องการที่ละเอียดอ่อนมากขี้นได้แก่ ความปลอดภัยในการบริโภคระยะยาวจากสารที่อาจจะ Migrated ออกมาจากแลคกอร์ หรือการไม่ยอมรับต่อรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายใน สีสันของอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็น Cosmetic Appearance คือ ไม่มีผลต่อความปลอดภัยแต่ทำให้ผู้บริโภคไม่ชอบหรือไม่มั่นใจในการบริโภค ดังนั้น ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ยังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ จึงเป็นปัญหาในการ Set Up ระบบพื้นฐานที่ถูกต้องที่สำคัญคือ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำใช้และไอน้ำ เอกสารคู่มือการแกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง (ฉบับเฉพาะกิจ) พร้อมสรุปถาม-ตอบปัญหายอดฮิต (FAQ) จึงเป็นพื้นฐานที่สรุปรวบรวมสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาอย่างฟันธง ตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายและสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติและแก้ปัญหาภายในโรงงานได้จริง
ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา
ปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเหลว ในขั้นตอนต่างๆ ของอุตสาหกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต โดยใช้เป็นอุปกรณ์ลำเลียงผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือเป็นปั๊มที่ใช้ในส่วนสนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ในระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงแม้ว่า หนังสือเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมในเมืองไทยมีอยู่แล้วหลายเล่ม แต่เป็นหลักการโดยทั่วไป ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือเล่มใดเน้นเฉพาะเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และเวชสำอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบริโภคเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกาย ปั๊มที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงจำเป็นต้องเป็นปั๊มที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เนื่องจากเน้นเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย นอกจากนี้ยังต้องไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขนถ่าย ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจจริงที่จะผลิตหนังสือ ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและยา มีเนื้อหาที่สอคล้องกับการใช้งานจริงในโรงงาน ซึ่งได้จากการผสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ถูกต้อง จากนักวิชาการภาครัฐและเอกชน เนื่อหาประกอบด้วย เรื่องความหนืดของของเหลวทั่วไป รวมทั้งอาหารเหลว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการเลือกปั๊มได้ถูกประเภทเหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกขนาดของปั๊ม การเลือก Mechanical seal การติดตั้งปั๊ม ตลอดจนการบำรุงรักษาปั๊ม บทความพิเศษเกี่ยวข้องกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหารและยา จากบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อการเลือกและใช้งานปั๊มอย่างมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรายนามและรายละเอียดของผู้ผลิต-จำหน่ายปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ ท่อ และผู้วางระบบ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อในการพิจารณาเลือกซื้อตามความเหมาะสม