Food Network Solution

connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution

www.foodnetworksolution.comprovides a super highwayknowledge-base networksolutions of all relevant foodpersonnals includingstudents, researchers,food manufactures, food suppliers and food lovers.Our aimsare to keep the Foodnetwork connected to a community of peers and valuable information.We hope you enjoy and look forward to your increased participation.

www.foodnetworksolution.com มีส่วนประกอบหลักเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้ให้หาคำตอบที่ต้องการได้จาก

1. Food Wiki Thailandโดย ครูผู้น้อย พัฒนามาจาก พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร มาเป็นสารานุกรมอาหารออนไลน์ ใช้สำหรับการเรียนการสอน และให้เกิดประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไป สืบค้นคำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย (English-Thai) พร้อมรูปหรือคำอธิบายเพิ่มเติมทางด้านอาหารมากกว่า 3000คำในหมวดต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันภายใน

เช่น

2. Food Processing แสดงผังกระบวนการผลิต (food process flow chart) แสดงกระบวนการผลิตอาหาร ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเพื่อ สืบค้นรายละเอียด เกี่ยวกับ วัตถุดิบเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารวัตถุเจือปนอาหารบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ แสดงรูปและข้อมูล ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิต รวมทั้งการเชื่องโยงไปยังเวปไซท์ของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าและบริการดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบสินค้าเพื่อการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

3. Food Articles: ช่องทาง เผยแพร่ ข่าวสาร บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมสินค้า และเทคโนโลยี จาก บริษัทผู้ผลิตอาหาร สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชน เรายินดีต้อนรับ บทความที่มีประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับ ผู้สนใจ ทางด้านอาหารและ ผู้บริโภค

4. Our Service:

4.1 Food Supplier Directory แหล่งรวมสินค้าและบริการสำหรับอุตสากรรมอาหารมากมาย ทั้ง วัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและในสายการผลิต บริการ โดยท่าน สามารถสืบค้นจากหมวดหมู่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4.2 Food Books บริการหนังสือดึๆ และ รับฝากหนังสือเพื่อจัดจำหน่ายสำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในราคาพิเศษ พร้อมส่งถึงที่ เพื่อให้ได้อ่านกันทั่วถึง

4.3 Food Seminars: แจ้งข่าวสารการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ งานแสดงสินค้า สำหรับวงการอาหาร

5. Webboard บริการถามตอบ เพื่อแบ่งปัน ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ กับเพื่อนๆ ในวงการ ผู้ต้องการซื้อขาย สินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สามารถใช้ช่องทางนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6. Food Jobs: บริการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆของอุตสาหกรรมอาหาร

 

มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคนในวงการอาหาร ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ทั้งกับตัวเอง และสังคม ให้ก้าวไปเป็นครัวของโลก บนฐานของความรู้

 

" connecting Food networks,

compiling Foodknowledge,

and comparing for your best solution "

 

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: Food Network Solution
ที่อยู่: 45/131 Soi Pattanakarn 57, Pravet, Bangkok 10250 THAILAND
ผู้ติดต่อ:

ฝ่ายบริการ
contact@foodnetworksolution.com
M: +66-(0)8-1820-9088

เว็บไซต์: https://www.foodnetworksolution.com
โทรศัพท์: T: +66-(0)2-722-3619

ผลิตภัณฑ์เด่น
พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย) และทำเนียบผู้ผลิต-จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร
จัดทำโดยการนำ คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ในการแจกแจงความถี่ของคำจากคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) ตลอดจนช่วยในการให้คำจำกัดความและการยกตัวอย่างการใช้คำในประโยค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจตำราภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการวิศวกรรมอาหารและนำมาสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) เพื่อการพัฒนาพจนานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหาร 2. เพื่อสร้างพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ (อังกฤษ-ไทย) สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยพัฒนาวิธีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการสากล เพื่อสนองความต้องการของประเทศ 3. เพื่อให้เกิดการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบวิธีวิจัย 1. รวบรวมหลักสูตรการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย (ข้อมูลในปี 2545) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย 2. คัดเลือกวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และจัดกลุ่มวิชาทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbooks) และวารสาร (Journals) ที่ใช้ประกอบการสอน ในแต่ละรายวิชาโดยส่งทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในกรณีที่สามารถสัมภาษณ์ได้ 4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกหนังสือและวารสารเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล ตลอดจนสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 สนับสนุนการวิจัยนี้
แกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง
จากประสบการณ์ในวงการผลิตกระป๋องและการบรรจุอาหารกระป๋องมาประมาณ 20 ปี โดยมีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและการหา Heat Penetration ในผลิตภัณฑ์ จึงพบว่าปัญหาที่พบบ่อยๆ ซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานเดียวกันหรือแม้แต่ต่างโรงงานกัน โดยมากมักมีต้นเหตุมาจากปัจจัยเหมือนๆกัน 20 ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคได้รับการดูแลและพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าไปมากจนถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในแนงหน้าของผู้ผลิตอาหารกระป๋องของโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น และตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดความต้องการที่ละเอียดอ่อนมากขี้นได้แก่ ความปลอดภัยในการบริโภคระยะยาวจากสารที่อาจจะ Migrated ออกมาจากแลคกอร์ หรือการไม่ยอมรับต่อรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายใน สีสันของอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็น Cosmetic Appearance คือ ไม่มีผลต่อความปลอดภัยแต่ทำให้ผู้บริโภคไม่ชอบหรือไม่มั่นใจในการบริโภค ดังนั้น ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ยังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ จึงเป็นปัญหาในการ Set Up ระบบพื้นฐานที่ถูกต้องที่สำคัญคือ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำใช้และไอน้ำ เอกสารคู่มือการแกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง (ฉบับเฉพาะกิจ) พร้อมสรุปถาม-ตอบปัญหายอดฮิต (FAQ) จึงเป็นพื้นฐานที่สรุปรวบรวมสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาอย่างฟันธง ตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายและสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติและแก้ปัญหาภายในโรงงานได้จริง
ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา
ปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเหลว ในขั้นตอนต่างๆ ของอุตสาหกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต โดยใช้เป็นอุปกรณ์ลำเลียงผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือเป็นปั๊มที่ใช้ในส่วนสนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ในระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงแม้ว่า หนังสือเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมในเมืองไทยมีอยู่แล้วหลายเล่ม แต่เป็นหลักการโดยทั่วไป ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือเล่มใดเน้นเฉพาะเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และเวชสำอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบริโภคเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกาย ปั๊มที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงจำเป็นต้องเป็นปั๊มที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เนื่องจากเน้นเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย นอกจากนี้ยังต้องไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขนถ่าย ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจจริงที่จะผลิตหนังสือ ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและยา มีเนื้อหาที่สอคล้องกับการใช้งานจริงในโรงงาน ซึ่งได้จากการผสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ถูกต้อง จากนักวิชาการภาครัฐและเอกชน เนื่อหาประกอบด้วย เรื่องความหนืดของของเหลวทั่วไป รวมทั้งอาหารเหลว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการเลือกปั๊มได้ถูกประเภทเหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกขนาดของปั๊ม การเลือก Mechanical seal การติดตั้งปั๊ม ตลอดจนการบำรุงรักษาปั๊ม บทความพิเศษเกี่ยวข้องกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหารและยา จากบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อการเลือกและใช้งานปั๊มอย่างมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรายนามและรายละเอียดของผู้ผลิต-จำหน่ายปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ ท่อ และผู้วางระบบ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อในการพิจารณาเลือกซื้อตามความเหมาะสม