connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Books

Food Books

ร้านขายหนังสือออนไลน์ (Online Bookstore) เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการอาหาร มหาวิทยาลัยและการศึกษา หนังสือทุกเล่มในร้านล้วนได้รับการเลือกสรรจากอาจารย์และนักวิชาการชื่อดัง การันตีแล้วว่าเป็นหนังสือที่ดี และให้ความรู้ทางด้านอาหารได้อย่างครบถ้วน

หนังสือใหม่ล่าสุด
วิธิปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร / SSOP
ผศ.ดร. สุดสาย ตรีวานิช ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล รศ
270฿ 248฿
การจัดการความปลอดภัยอาหาร / HACCP
รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ผศ.ดร. สุดสาย ตรีวานิช ผ
250฿ 230฿
หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี / Principle of Chemical Water Quality Analysis
รศ. ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ. คณิตา ตังคณานุรั
230฿ 211฿
แอนติออกซิแดนท์ในธัญพืช / Antioxidants in Cereals
ผศ. ดร. อนุชิตา มุ่งงาน
170฿ 156฿

หนังสือยอดนิยม
Metal Packaging / บรรจุภัณฑ์โลหะ
ปุ่น และ สมพร คงเจริญเกียรติ
500฿ 450฿
เทคโนโลยี่เนื้อสัมผัส ของผลผลิตเกษตรและอาหาร / Texture Technology of Agricultural Product and Food
เทคโนโลยี่เนื้อสัมผัส ของผลผลิตเกษตรและอาหาร / Texture Technology of Agricultural Product and Food

หนังสือใหม่เอี่ยมสำหรับคนในวงการอาหาร เพิ่งจะเปิดตัวปลายปีนี้อย่างไม่เป็นทางการ www.foodnetworksolution.com นำข่าวดีมาบอกมิตรรักแฟนเพลงก่อนใคร ชื่อหนังสือว่า เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร เขียนโดย รศ.ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ปรมจารย์ด้านเนื้อสัมผัส อาจารย์มีผลงานเขียนตำรา งานวิจัย มาช่ำชอง เยี่ยมยุทธใน เวทีวิชาการ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ที่ครูผู้น้อยเองก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์มาเป็นเวลานาน

หนังสือหน้าปกสีชมพูสดใส เล่มนี้เขียนจากความรู้ ประสพการณ์ และความวิริยะ อุตสาหะของท่านอาจารย์ เรียบเรียง ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร ว่าตั้งแต่ เรื่อง พื้นฐานปรับพื้นฐานให้เราเข้าใจหลักการของ เนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร แบบจำลองเชิงกล การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องมือ ตลอดจนการทดสอบด้วยประสามสัมผัส

หนังสือเล่มนี้ มีตัวอย่างการวิจัยของท่านอาจารย์ปานมนัส ที่ทำวิจัยเชิงลึกด้านเนื้อสัมผัสมาเป็นเวลานานทั้งกับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา เช่น มะม่วง ส้มโอ สาลี่ญี่ปุ่น มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด สบู่ดำ ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อหมูหมัก รวมทั้งเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหาร และการปรับปรุงเนื้อสัมผัส

สุดยอดของหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น บทสุดท้ายที่ครูผู้น้อยชอบมาก คือการประยุกต์ใช้สมบัติทางเนื้อสัมผัสในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ครูผู้น้อยแอบเห็นท่านอาจารย์ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับโรงงานอาหารมากมาย อาทิเช่น ซูริมิ เต้าหู้หลอด ข้าว ไส้กรอก ไข่ เพื่อให้ทราบว่าอาหารแต่ละกลุ่มมีวิธีและหลักการวัดเนื้อสัมผัสกันอย่างไร พร้อมสภาวะที่ใช้วัด จะทำให้เราเห็นภาพรวมของการวัดเนื้อสัมผัส โรงงานไหนที่อาจารย์สัมภาษณ์ไปก็มารีบหาไปอ่านโดยเร็ว

หนังสือนี้จัดพิมพ์เพียง 200 เล่มเท่านั้น ตอนนี้นักศึกษาก็ซื้อไปหลายเล่มแล้ว รีบๆ ติดต่อเป็นเจ้าของโดยด่วนที่ http://www.foodnetworksolution.com/books พร้อมส่วนลดพิเศษ ส่งให้ถึงที่ ซึ่งไม่มีที่อื่นแน่นอน เพราะงานนี้อาจารย์จัดให้เองค่ะ

รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
445฿ 409฿
การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหาร / Food Safety Management for Food Service
การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหาร / Food Safety Management for Food Service

เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ให้บริการอาหาร ให้ความรู้และแนวทางที่ครอบคลุม ถึงอันตรายในอาหารและโรคจากอาหารเป็นพาหะ

เพื่อให้บริการอาหารที่ปลอดภัย โดยพิจารณาถึง วัตถุดิบ การขนส่ง เก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคลและสถานที่ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในงานบริการอาหาร การฝึกอบรม รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผศ. ดร. วราภา มหากาญจนกุล, สิริพร สธนเสาวภาคย์, ผศ
250฿ 230฿
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม / Food engineering : Unit operations in industry
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม / Food engineering : Unit operations in industry

หนังสือ วิศวกรรมอาหาร แปลและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็น ตำราประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และเหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ งานทางด้านหน่วยปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อธิบายถึงหลักการ วิธีการคำนวณ และเครื่องมือของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ โดยพยายามรวบรวมหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญ และใช้การมากในอุตสาหกรรมอาหาร อธิบายการถ่ายเทมวลและ สมดุลของสถานะสารซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการกลั่น การสกัด การตกผลึกและ การปฏิบัติการทางกลด้วยวิธีการต่างๆ การแยกโดยใช้เมมเบรน-อุลตร้าฟิวเตรชันและรีเวอร์สออสโมซิส การแยกทางกล การตกตะกอน การแยกโดยการหมุนเหวี่ยง การกรอง การลดขนาดในของแข็ง การลดขนาดในของเหลว (โฮโมจีเนเซชัน) การผสม และเอกซ์ทรูชัน

รศ.ดร รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิช
215฿ 198฿
มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD-105E และแผนการ Ac=o
มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD-105E และแผนการ Ac=o

ในระบบการผลิตปัจจุบันนี้มีความจำเป็ฯอย่างยิ่งที่ผูั้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวและปรับระบบการทำงานของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพยายามใช้แนวความคิดและเทคนิคต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบในการนี้รวมถึงการนำเอามาตรฐานระบบคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์เพื่อเป็นแนวททางในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้รวมถึงมาตรฐานของระบบการตรวจสอบคุณภาพ MIL-STD-105Eด้วย

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท โดยเริ่มจากบทที่ 1 บทนำ ซึ่่งกล่าวถึงภาพโดยรวมของการประกันคุณภาพด้วยการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ ทั้งนี้เพื่อให้ผุ้อ่านได้เข้าใจและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน MIL-STD-105E กับการประกันคุณภาพด้วยการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ จากนั้นในบทที่ 2 จะได้กล่าวถึงประวัติและขอบเขตของมาตรฐาน MIL-STD-105E โดยบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของมาตรฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย คือ มอก. 465-2527 ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ

บทที่ท 3 และ 4 เป็นเนื่อหาหลักของมาตรฐานMIL-STD-105E โดยเริ่มจากการกล่าวถึงคำนิยามและความต้องการโดยทั่วไปของมาตรฐาน

บทที่ 5 จะกล่าวถึงตัวประเมินสมรรถนะ (Performance Measurement) ของแผนการชักสิ่งตัวอย่างต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเส้นโค้งโอซี (OC) ในการประเมินความเสี่ยง ขีจำกัดคุณภาพจ่ายออกเฉลี่ย (AOQL)

บทที่ 6 และ 7 จะกล่าวถึงการจัดการแผนการชักสิ่งตัวอย่างด้วยการกล่าวถึงเกณฑ์ทั่วไป ตลอดจนวิธีการ (Procedure) ของการใช้แผนการ

รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
150฿ 138฿
Canned Food Deterioration Assessment / แกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง
เกรียงศักดิ์ ลิ้มประจวบลาภ
250฿ 225฿
Pump for Food Industry and Pharmaceutical / ปั๊มสำหรัอุตสาหกรรมอาหารและยา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
289฿ 260฿
เทคโนโลยีของแป้ง
เทคโนโลยีของแป้ง

หนังสือเทคโนโลยีของแป้งเหมาะกับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแป้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง การแปรรูปแป้ง การใช้ประโยชน์ของแป้ง เช่น การดัดแปรแป้ง สารให้ความหวานและอนุพันธ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้ง พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการวิเคราะห์ปริมาณและคุณสมบัติของแป้ง

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
250฿ 230฿
วัตถุเจือปนอาหาร เล่ม 1
วัตถุเจือปนอาหาร เล่ม 1

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหาร ได้ถูกต้องและเหมาะกับชนิดของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งความสะดวกในการเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมถึงชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร คุณสมบัติ ประโยชน์ของวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงความปลอดภัยในการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้น โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำราต่างๆ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์จากการสอบและวิจัย การฝึกอบรมและการดูงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร และการแปรรูปอาหารในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในหลายประเทศ

 

 

รศ.ศิวาพร ศิวเวชช
410 (ปกแข็ง)฿ 377฿
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น

หนังสือ เบเกอรี่เทคโนโลยีเบื้องต้น เป็นตำราที่เกี่ยวกับเบเกอรี่และขนมอบต่างๆ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาความรู้ทางด้านวิชาการเอาไว้เป็นภาษาไทย ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนมอบ เครื่องมือและการปฏิบัติทั่วไปในการทำเบเกอรี่ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์ คุณลักษณะและการเสื่อมเสียของขนมปัง ไปจนถึงสุขลักษณะและการจัดโรงงาน

ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ, รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
180฿ 166฿
การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Measurement and Instrumentation
การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Measurement and Instrumentation

การวัดและเครื่องมือวัดเป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายสาขา ซึ่งมีผู้เรียบเรียงหนังสือที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยหลายท่าน แต่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางด้านไฟฟ้าและการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป หนังสือเล่มนี้เน้นอธิบายคำนิยามสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัด หลักการทำงาน หลักการเลือกใช้งาน และการประยุกต์ใช้งาน โดยมุ่งเน้นตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนอกจากความเข้าใจในหลักการทำงานที่สำคัญแล้ว ยังควรคำนึงถึง ข้อควรระวังในมุมมองของอาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ถูกสุขลักษณะ (Hygienic Engineering Design)

 

ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์
410฿ 369฿
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.