connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Books

Food Chemistry
เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม
ศ เกียรติคุณ นิธิยา รัตนาปนนท์
170฿ 157฿
เคมีอาหาร / Food Chemistry
ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์
320฿ 288฿

Food Engineering
Pump for Food Industry and Pharmaceutical / ปั๊มสำหรัอุตสาหกรรมอาหารและยา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
289฿ 260฿
กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์
170฿ 157฿
การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Measurement and Instrumentation
ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์
410฿ 369฿

Food Marketing
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รศ. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
160฿ 147฿
การจัดโต๊ะอาหารและการบริการ
ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
120฿ 110฿
การจัดโต๊ะและการเสริฟอาหาร
มานิจ คุ้มแคว้น
100฿ 92฿
การตลาดระหว่างประเทศ / International Marketing
ผศ. อัควรรณ์ แสงวิภาค
370฿ 333฿
การพยากรณ์การขาย / Sales Forecasting
ผศ. ดร. นิภา นิรุตติกุล
250฿ 230฿
การสื่อสารการตลาด / Marketing Communication
ผศ. นธกฤต วันต๊ะเมล์
320฿ 294฿
งามวิจิตรภาชนะสลักเสลา
บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
350฿ 322฿
ศิลปะการจัดตกแต่งขนมไทย
เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์
220฿ 202฿
อาหาร เครื่องดื่มและการบริการในภัตตาคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
155฿ 140฿
เครื่องดื่มในงานบริการ
รศ. สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
210฿ 193฿
แกะสลักวิจิตร
พันจ่าเอก ดำรงศักดิ์ นิรันต์
390฿ 359฿
แกะสลักและการจัดตกแต่ง
ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
200฿ 184฿

Food Packaging
Metal Packaging / บรรจุภัณฑ์โลหะ
ปุ่น และ สมพร คงเจริญเกียรติ
500฿ 450฿
เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
130฿ 120฿

Food Processing
การผลิตอาหารสัตว์
ผศ.ดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
160฿ 147฿
พืชอุตสาหกรรม
ผศ ศานิต สวัสดิกาญจน์
450฿ 414฿
หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
รศ.ดร.นิตยา รัตนปนนท์
195฿ 176฿

Food Quality Control & Assurance
Canned Food Deterioration Assessment / แกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง
เกรียงศักดิ์ ลิ้มประจวบลาภ
250฿ 225฿
การจัดการความปลอดภัยอาหาร / HACCP
รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ผศ.ดร. สุดสาย ตรีวานิช ผ
250฿ 230฿
การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหาร / Food Safety Management for Food Service
ผศ. ดร. วราภา มหากาญจนกุล, สิริพร สธนเสาวภาคย์, ผศ
250฿ 230฿
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้
ศ.เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ และ รศ.ดร. ดนัย
260฿ 239฿
การบริหารคุณภาพ
รศ. นิตยา เงินประเสริฐศรี
220฿ 202฿
การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ และ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
170฿ 156฿
การสกัดของแข็ง-ของเหลว / Solid-Liquid Extraction
ผศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
90฿ 83฿
การสุขาภิบาลอาหาร  / Food Plant Sanitation
รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
550 (ปกแข็ง)฿ 505฿
ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)
รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
300฿ 270฿
จุลชีววิทยาทางอาหาร  (สีแดง) / Food Microbiology (Red)
รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
450฿ 415฿
พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย
สมาพร เรืองสังข์
160฿ 147฿
วิธิปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร / SSOP
ผศ.ดร. สุดสาย ตรีวานิช ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล รศ
270฿ 248฿
สารพิษในอาหาร
ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ และ รศ.ดร.วิบูลย์ รัตนาปนนท
210฿ 193฿
หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี / Principle of Chemical Water Quality Analysis
รศ. ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ. คณิตา ตังคณานุรั
230฿ 211฿
หลักการวิเคราะห์อาหาร
รศ.ดร.นิตยา รัตนปนนท์
180฿ 166฿
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย (ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก)
260฿ 239฿
เคมีและคุณภาพสัตว์น้ำ
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
250฿ 230฿
แอนติออกซิแดนท์ในธัญพืช / Antioxidants in Cereals
ผศ. ดร. อนุชิตา มุ่งงาน
170฿ 156฿

Food Science and Technology
 / พืชน้ำมัน : งา
ผศ. ศานิต สวัสดิกาญจน์
270฿ 243฿
 / พื้นฐานโภชนบำบัด
ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
230฿ 207฿
การถนอมอาหาร
ผศ.พรพล รมย์นุกูล
150฿ 138฿
การถนอมอาหาร
ชมพู่ ยิ้มโต
145฿ 133฿
การทดลองอาหาร
ผศ.ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
250฿ 230฿
ขนมไทย
อรวสุ นพพรรค์
220฿ 202฿
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
300 (กระดาษอาร์ตมัน)฿ 275฿
ซีอิ๊ว
เฉิน เซิ้งเหอะ เขียน ผศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ แป
160฿ 147฿
น่ารู้เรื่องไวน์
รศ.ดร.นิตยา รัตนปนนท์
80฿ 74฿
พืชน้ำมัน : ถั่วลิสง
ผศ. ศานิต สวัสดิกาญจน์
300฿ 270฿
พื้นฐานโภชนาการ
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
135฿ 124฿
พื้นฐานโภชนาการ
ผศ.ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
160฿ 147฿
วัตถุเจือปนอาหาร เล่ม 1
รศ.ศิวาพร ศิวเวชช
410 (ปกแข็ง)฿ 377฿
วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน
ศ.ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
160฿ 147฿
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
400฿ 368฿
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง / Fishery Product Science and Technology
คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง, ม. เกษตร
330฿ 303฿
วิทยาสาหร่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ ภูติจันทร์
340฿ 313฿
ศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ และ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์
250฿ 230฿
สารให้ความหวาน
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
350฿ 322฿
หลักการประกอบอาหาร
รศ. อบเชย วงศ์ทอง / ผศ. ขนิษฐา พูนผลกุล
120฿ 110฿
หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
ศ เกียรติคุณ นิธิยา รัตนาปนนท์
195฿ 176฿
หลักโภชนศาสตร์
ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ และ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์
350฿ 322฿
เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล (บรรณาธิการ)
100฿ 90฿
เทคโนโลยีของแป้ง
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
250฿ 230฿
เทคโนโลยีผักและผลไม้
ผศ.ดร. ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
210฿ 193฿
เทคโนโลยี่การแกะสลักผักและผลไม้
ผศ จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ศ เกียรติคุณ นิธิยา รัตนาปน
295฿ 266฿
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ, รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
180฿ 166฿
เอนไซม์ทางอาหาร
ปราณี อ่านเปรื่อง
350฿ 322฿
โภชนศาสตร์ครอบครัว
รศ. อบเชย วงศ์ทอง
100฿ 92฿
โภชนศาสตร์เบื้องต้น
รศ. สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
230฿ 212฿
โภชนศาสตร์และการให้อาหารปลา
รศ. นฤมล อัศวเกศมณี
210฿ 193฿
ไวน์ : ศาสตร์และศิลป์
ประดิษฐ์ คุรวัณณา
100฿ 90฿

Other
3 มิติ...ทัศนียภาพ
รศ. สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
80฿ 74฿
การถนอมสัตว์น้ำแบบพื้นบ้าน
รศ. นฤมล อัศวเกศมณี
180฿ 166฿
ศิลปะการออกแบบตกแต่งไอศกรีม
เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์
220฿ 198฿
อาหารการกินของไทย ภาคกลาง
ยุพยงศ์ สุทธิธรรม
125฿ 113฿
อาหารการกินของไทย ภาคอีสาน
ยุพยงศ์ สุทธิธรรม
125฿ 113฿
อาหารการกินของไทย ภาคใต้
ยุพยงศ์ สุทธิธรรม
125฿ 113฿
อาหารและโภชนาการ
ผศ.ดร. ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
200฿ 184฿

Research and Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร / Product Development in Agro-Industry
คณาจารย์ภาควิชาพัฒนผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
350฿ 322฿
ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ
170฿ 156฿

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry