Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Lacquer temperature indicator / อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแลกเกอร์

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแลกเกอร์ (lacquer temperature indicator) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (temperature)
ที่ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้อุณหภูมิเฉพาะที่สารเคมีเปลี่ยนสภาพเป็นจุดสังเกต เป็นการวัดเพียง
ครั้งเดียว ใช้งานง่าย ประหยัด สะดวก ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิเป็นจุด เช่น การหาจุดร้อนที่ตัว
มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้มากนัก มีลักษณะดังรูปใช้สำหรับวัด
อุณหภูมิที่ผิวของชิ้นงานโดยอาศัยการทาหรือพ่นแลกเกอร์ลงบนพื้นผิว เมื่ออุณหภูมิที่ผิววัตถุถึงจุดที่กำหนด แลกเกอร์
จะละลาย มีช่วงการวัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง 100-300 องศาเซลเซียส

 

 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแลกเกอร์

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)(เข้าชม 231 ครั้ง)

สมัครสมาชิก