Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

potentiometer / โพเทนชิโอมิเตอร์

เรียบเรียงโดย:

โพเทนชิโอมิเตอร์ (potentiometer) เป็นทรานสดิวเซอร์วัดตำแหน่งและระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน “Resistive position transducer” ประเภทพาสซีฟ (passive transducer)  โดยอาศัยหลักการแปลงตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ให้อยู่ในรูปของค่าความต้านทานไฟฟ้า นิยมใช้ในอุตสาหกรรม มีโครงสร้างที่ง่าย ประกอบด้วยตัวต้านทานและหน้าสัมผัส (หรือเรียกว่า “ไวเปอร์ (wiper)”) ที่สามารถเลื่อนไปมาบนตัวต้านทานได้ โดยหน้าสัมผัสสามารถเคลื่อนที่ในแนวเชิงเส้น เชิงมุม หรือทั้งสองรูปแบบซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงซ้อนหรือเกลียว ค่าความต้านทานของขดลวดที่พันบนแกนจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของแกน โดยค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นตามระยะการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสกับขดลวด

โครงสร้างของโพเทนชิโอมิเตอร์ (ก) แบบเชิงมุม และ (ข) แบบเชิงเส้น

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

 การเพิ่มขึ้นของค่าความต้านทานของเส้นลวดที่พันบนแกน

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

จำนวนรอบของการพันเส้นลวดบนแกนจะสัมพันธ์กับค่าความละเอียด (resolution) ของทรานสดิวเซอร์ (transducer) หากต้องการค่าความละเอียดในการวัดสูงควรใช้เส้นลวดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าความต้านรวมให้สูงขึ้น ถ้าค่าแรงดันไฟฟ้าทางด้านอินพุตและเอาต์พุตที่ได้จากโพเทนชิโอมิเตอร์มีค่าสูง เครื่องมือวัดจะมีค่าความไว (sensitivity) ที่ดีด้วย  

 รูปเเบบของโพเทนชิโอมิเตอร์ 

 (ที่มา: http://www.servoinstrument.com)

 

โพเทนชิโอมิเตอร์เป็นทรานสดิวเซอร์ (transducer) ที่นิยมใช้งานในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน และมีราคาถูก สามารถนำสัญญาณทางด้านเอาต์พุตไปใช้ในระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ค่าที่วัดได้อาจเกิดความคลาดเคลื่อน (error) เนื่องจากความเสียดทานระหว่างหน้าสัมผัสกับตัวต้านทาน หรือจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

        : http://www.servoinstrument.com/ (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก