Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Buffering capacity

คือความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชเมื่อเติมสารละลายกรดหรือด่างลงไป(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก