Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dose-response

หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่ร่างกายได้รับเข้าไปกับผลของการออกฤทธิ์ที่แสดงออก อาการที่เกิดขึ้น
หรือผลร้ายที่เกิดขึ้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก