Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food insecurity

ภาวะที่ไม่แน่นอนว่าปริมาณหรือคุณภาพของอาหารจะเพียงพอต่อการบริโภคของประชากร เช่น การเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องจากภัยธรรมชาติ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก