connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

News and Articles

MEHEN December Newsletter

MEHEN December Newsletter


หมวดหมู่: ข่าวการตลาด [ข่าวในวงการอาหาร]
วันที่: 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

Machines on sale

10% - 15% discount off + Free Service Kitข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ขนาดสินค้าที่ถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม
โดย : คุณสรยุทธ อุจจภูรี Sale & Service Directorsorayut.ujjaphuree@marel.comwww.marel.com ขนาดสินค้าที่ถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม (Exactly Size for Great Quality) ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าวัตถุดิบที่เข้ามาในสายการผลิตจะมีขนาด รูปร่าง และน้ำหนักที่หลากหลายถึงแม้ว่าจะมาจากแหล่งผลิตเดียวกัน เช่น กุ้ง ไก่ ที่ถูกเลี้ยงมาจากแหล่งเดียวกัน หรือแม้แต่ให้อาหารเหมือนกันในระยะเวลาการเลี้ยงที่เท่ากัน ผัก ผลไม้ ที่เพาะปลูกมาจากแหล่งเดียวกัน ในเวลาพร้อมๆ กัน แต่กลับพบว่าอัตราการเจริญเติบโตหรือขนาดวัตถุดิบที่ได้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อวัตถุดิบเข้ามาถึงสายการผลิต จึงจำเป็นต้องมีการคัดแยกขนาด ซึ่งการคัดแยกขนาดที่ถูกต้อง แม่นยำ มีประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 1. สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตัวสินค้าเอง เช่น การนำเสนอสินค้าระดับพรีเมียม หากมีสินค้าที่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงาม โดยมีขนาดสินค้าที่เท่ากันทุกชิ้นจะแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในตัวสินค้าของผู้ผลิต ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าแก่ผู้บริโภค แม้สินค้านั้นจะมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อย 2. สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น เช่น สินค้าแต่ละขนาดจะมีราคาต่างกัน หากคัดขนาดไม่ถูกต้องจะทำให้ขนาดสินค้าที่ควรมีราคาสูงไปรวมอยู่กับขนาดสินค้าที่ราคาต่ำกว่า ทำให้เสียผลประโยชน์ไปโดยไม่ตั้งใจ 3. ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เช่น การหมักสินค้าให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อไก่หรือกุ้ง หากใช้เงื่อนไขในการหมัก เช่น เครื่องปรุง เวลา อุณหภูมิเดียวกัน แต่สินค้าที่นำมาหมักกลับมีขนาดไม่เท่ากัน ก็จะส่งผลให้การหมักสินค้าไม่มีความสม่ำเสมอ ทำให้สินค้ามีคุณภาพไม่ดี 4. สามารถเพิ่มผลผลิต (Yield) ในการผลิต เช่น การต้มกุ้งหรือปลาทูน่าด้วยระบบไอน้ำจะทำให้มีการสูญเสียน้ำ (ซึ่งคือน้ำหนักนั่นเอง) ขณะทำการเพิ่มอุณหภูมิในตัวสินค้า หากไม่ควบคุมขนาดสินค้าที่เท่ากันจะทำให้ต้องใช้เวลาต้มนานขึ้นเพื่อให้สินค้าชิ้นใหญ่ที่สุดได้รับอุณหภูมิทั่วถึงและถึงจุดที่ต้องการ ในขณะที่สินค้าชิ้นเล็กกว่าจะสูญเสียน้ำในตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เกินจุดที่ต้องการ 5. สามารถลดการบรรจุน้ำหนักเกิน (Give away) ได้ ยกตัวอย่างเช่น การบรรจุสินค้าที่กำหนดจำนวนชิ้นและน้ำหนักรวมต่อแพ้ค เช่นไก่คาราเกะ กำหนดจำนวนชิ้น 30 ชิ้น ที่น้ำหนักรวม 1,000 กรัม/แพ้ค ดังนั้นน้ำหนักสินค้าเฉลี่ยต่อชิ้นควรอยู่ที่ 33.3 กรัม หากไม่มีการคัดขนาดที่ถูกต้องและไม่ได้น้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นตามนี้ การบรรจุอาจจะได้จำนวนชิ้นที่ถูกต้อง 30 ชิ้น แต่น้ำหนักอาจจะเกินไปเป็น 1,010-1,020 กรัม (น้ำหนักที่เกินมา 10-20 กรัมนี้ เรียกว่า Give away) ทำให้สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้จากการบรรจุ จากตัวอย่างและเหตุผลที่กล่าวมานั้นอาจจะเห็นเป็นตัวเลขที่เล็กน้อย แต่ในโรงงานที่ผลิตเป็นจำนวนมาก เช่น 10-100 ตัน/วัน หรือมากกว่า และสินค้ามีราคาสูง การเก็บผลประโยชน์ที่ตกหล่นเหล่านี้กลับคืนมาต่อปีนั้นเป็นตัวเงินมหาศาลที่เดียว
Check bin Grader แก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพิ่มกำไร
โดย : คุณสรยุทธ อุจจภูรี Sale & Service Director sorayut.ujjaphuree@marel.com เรียบเรียงโดย : คุณนัชฌา เชื่อมสุข H.R. & Admins. Executive www.marel.com การแก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพื่อเพิ่มผลกำไร การบรรจุสินค้าที่จำหน่ายเป็นชิ้น เช่น อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์เช่น เนื้อปลาทะเล ไก่ เนื้อหมู หรืออาหารแช่เยือกแข็งให้ มีจำนวนเท่าๆกันให้ได้ทั้ง น้ำหนัก และ ได้จำนวนชิ้นที่ถูกต้องนั้น เป็นความท้าทายของผู้ผลิตเพราะ ผู้ผลิตมักจะประสบกับปัญหาคือเมื่อ บรรจุได้น้ำหนักตามที่ต้องการ มัก ไม่ได้จำนวนชิ้น หรือได้จำนวนชิ้นตามที่ต้องการ แต่น้ำหนักบรรจุก็จะเกินกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องยอมเสียน้ำหนักส่วนที่เกินไป ซึ่งอาจดูเหมือนไม่มากนัก หากคิดเป็นต่อหนึ่งถุง แต่ถ้าคิดรวมในส่วนของน้ำหนักที่เกินไปในการผลิตต่อวัน หรือต่อหนึ่งเดือน หรือต่อปี จะหมายถึงรายได้ ที่ต้องสูญเสียไปไม่น้อยเลยทีเดียว Marel Food Systems ได้ออกแบบระบบการบรรจุสินค้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ การทำงานของระบบนี้จะเป็นการชั่งน้ำหนักสินค้าแบบสายพานบนส่วนชั่ง (Dynamic load cell) เป็นรายชิ้น ซึ่งสามารถตรวจเช็คน้ำหนักต่อชิ้นก่อนจะหาผลรวมด้วยซอฟท์แวร์พิเศษ ซึ่งสามารถหาผลรวมน้ำหนักที่ถูกต้องและจำนวนชิ้นที่แม่นยำได้ในเวลาเดียวกัน ระบบการบรรจุสินค้าดังกล่าว ออกแบบให้มีถาดชั่งน้ำหนัก (Weighing bins) เพิ่มขึ้นมา จึงสามารถส่งค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ไปยืนยันหรือแก้ไขที่ระบบประมวลผล และกำหนดจำนวนสินค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น การหาผลรวมน้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม โดยกำหนดให้มีจำนวนสินค้า 20 ชิ้น เป็นต้น Checkbin Grader ถูกพัฒนามาจากเครื่องคัดขนาด โดยเพิ่มซอฟท์แวร์ในการหาผลรวมของน้ำหนัก และนับจำนวนชิ้น นอกจากนี้ระบบซอฟท์แวร์ MPS ยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่อง เพื่อส่งข้อมูลจำนวนสินค้าทุกอย่างไปที่คอมพิวเตอร์ และรายงานผลอย่างละเอียดในแต่ละวัน มีถังชั่งน้ำหนักซึ่งสามารถเปิดหรือเคลื่อนย้ายเพื่อการทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสสตีล (stainless steel) ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ (Hygienic designed equipment) และมีระบบกันน้ำระดับ IP67 ซึ่งมีความทนทาน เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อไก่ หรืออาหารแช่แข็ง และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระบบชั่งน้ำหนักสินค้าแบบสายพานบนส่วนชั่งสามารถหาผลรวมน้ำหนักสุทธิ นับจำนวนชิ้นและคัดขนาดสินค้าที่ความเร็วสูงในระดับ 200 ชิ้นต่อนาที ได้ ซึ่งสามารถลดแรงงานในสายการผลิต และเก็บผลกำไรคืนจากน้ำหนักที่เกินไปจากการชั่งด้วยแรงงานคน ระบบหาผลรวมน้ำหนักมีระบบตรวจเช็คน้ำหนักย้อนกลับที่มีความแม่นยำสูง เพื่อลดน้ำหนักสุทธิซึ่งเกินจากค่าที่ตั้งไว้เพียง 1-2 กรัม และป้องกันการขาดหายของจำนวนสินค้า อีกทั้งสามารถหาค่าผลรวมน้ำหนักที่ต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น กำหนดค่าน้ำหนักที่ 1 กิโลกรัม และ 500 กรัม สำหรับระบบชั่งหาผลรวมโดยทั่วไป เช่น ระบบเครื่องชั่งแบบหลายหัวจ่าย (Multihead weigher) ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถหาน้ำหนักรวมสุทธิได้แม่นยำ แต่อาจมีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถจะกำหนดจำนวนชิ้นได้ แม้น้ำหนักของสินค้าจะมีความใกล้เคียงกันมากก็ตาม ดังเช่น ลูกอมที่ผลิตออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน เมื่อหาน้ำหนักสุทธิรวมออกมาแต่ละครั้ง จะยังคงมีจำนวนชิ้นไม่เท่ากัน แม้ว่าหนักรวมสุทธิจะออกมาเท่ากันก็ตาม นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากระบบซอฟท์แวร์ ยังช่วยให้สามารถส่งข้อมูลจำนวนสินค้าทุกอย่างไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลอย่างละเอียดในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการบรรจุในอนาคต
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา หน่วยบริการด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร (USDA FSIS) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม
USDA FSIS Chooses 3M USDA Food Safety and Inspection Service Chooses 3M for Salmonella and Listeria monocytogenes Testing. 3M Food Safety is honored to announce that following rigorous performance evaluations against other commercially available rapid methods, the United States Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) has chosen 3M™ Molecular Detection System as the primary method to be used for the detection of Salmonella and Listeria monocytogenes: two major pathogenic organisms continually threatening food production and processing. Read the updated USDA FSIS Microbiology Laboratory Guidebook (MLG) methods for pathogen detectionRead MLG 4.10 |Read MLG 8.11 |Find the entire MLG For over 150 years, the United States Department of Agriculture has worked to improve the lives of Americans through many facets, including transportation and production of food. The U.S. Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) is devoted to their mission statement: “Protecting the public’s health by ensuring the safety of meat, poultry, and processed egg products,” and 3M Food Safety is proud to diligently work with them on this. “Protecting food, consumers and businesses with innovative and reliable technologies has been at the core of everything we do, so the USDA FSIS’ selection of 3M as a partner is validation of the science and the spirit of our work,” said Polly Foss, 3M Food Safety Global Vice President. “The 3M™ Molecular Detection System has proven to be a highly accurate and efficient tool for many food producers globally.” Pathogen Testing for Salmonella Salmonella can infect the digestive tracts of humans, warm and cold-blooded animals (this includes your beloved pets), and the environment. Salmonella is known to be a significant problem in the poultry industry throughout the world and is tightly regulated.Poultryand meat-associatedproducts are recognized as a recurrent vehicle for Salmonella outbreaks.According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC),every year Salmonellosis results in around 19,000 Salmonella-induced hospitalizations. 3M Food Safety is assisting the food and beverage industries to detect this dangerous pathogen through the use of the 3M™ Molecular Detection Assay 2 – Salmonella and the 3M™ Petrifilm™ Salmonella Express System. Pathogen Testing forListeria Listeria is a ubiquitous and hardy bacterium. It can survive acidic, higher salt, or refrigerated conditions. Because of this, it poses a unique challenge to the food industry. But, not all species are pathogenic to humans and animals. L. monocytogenes, one of the species considered a pathogen may result in Listeriosis if ingested. In the United States, the CDC estimates that 1600 people are infected with Listeriosis annually. L. monocytogenes has a higher mortality rate (20%) when compared to Salmonella (1%). Unlike Salmonella the population at greatest risk for Listeriosis are pregnant women and their fetuses, newborns, elderly, and the immune-compromised. Demand for increased preventions and controls are being placed in the food industry; making it crucial to have a detection method that you can trust. The 3M™ Molecular Detection Assay 2 – Listeria and the 3M™ Molecular Detection Assay 2 – Listeria monocytogenes help you detect this harmful pathogen. Advanced Technology, Enhanced Reliability Regardless of the pathogen being tested, a reliable testing method is vital. Our complete portfolio of pathogen testing products feature the instruments, assays, and accessories you need to quickly and reliably testfor major pathogens. The3M™ Molecular Detection Systemcombines novel technologies – isothermal DNA amplification and bioluminescence detection – resulting in a fast, accurate, easy-to-use application that overcomes certain limitations of PCR (Polymerase Chain Reaction) pathogen testing methods. It simultaneously accommodates individual, pathogen-specific assays, enabling users in meat, poultry and other food and beverage categories to run up to 96 different tests concurrently for a range of organisms and across various food and environmental samples. The next generation 3M™ Molecular Detection Assays have been consistently validated by leading scientific validation organizations throughout the world (AOAC® INTERNATIONAL, AFNOR, Health Canada, MAPA) for a comprehensive variety of sample types. REQUEST A DEMO Contact Detail: 3M Food Safety Department 3M Thailand Limited 159 Asokemontri Rd., Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok 10110 | Thailand Tel: 0 2260 8577, M: 098-582 4428 Ms. Narisara Wanigorn E-Mail: nwanigorn@mmm.com Ms. Masinee Likhitrattanapaiboon E-Mail: maneelik@mmm.com Ms. Narunras (Kavisra) BhuyothinE-Mail: kbhuyothin@mmm.com กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา หน่วยบริการด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร (USDA FSIS) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม หน่วยบริการด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหารของ USDA (USDA FSIS) เลือกวิธีของ 3เอ็ม ในการทดสอบ เชื้อซาลโมเนลล่า และเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส 3เอ็ม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองในการประเมินประสิทธิภาพของ 3M™ Molecular Detection System กับวิธีการที่รวดเร็วอื่นๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยหน่วยบริการความปลอดภัยและตรวจสอบอาหารของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA FSIS) ซึ่งได้เลือกชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System เป็นวิธีหลักในการตรวจหาเชื้อซาลโมเนลล่าและเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส ซึ่งเป็นสองเชื้อก่อโรคสำคัญที่คุกคามการผลิตและการแปรรูปอาหารมาอย่างต่อเนื่อง อ่านคู่มือวิธีปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาของ USDA FSIS ฉบับปรับปรุง (MLG) สำหรับวิธีการตรวจหาเชื้อก่อโรค อ่าน MLG 4.10 | อ่าน MLG 8.11 | ค้นหา MLG ทั้งหมด กว่า 150 ปีที่กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในหลากหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการขนส่งและการผลิตอาหาร หน่วยบริการความปลอดภัยและตรวจสอบอาหารของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA FSIS) อุทิศตนให้กับพันธกิจของพวกเขา: “การปกป้องสุขภาพของประชาชนด้วยการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อ, ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไข่” ซึ่งแผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพวกเขาในเรื่องนี้ “การปกป้องอาหาร ผู้บริโภค และธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน่าเชื่อถือเป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งที่เราทำ ดังนั้นการที่ USDA FSIS เลือก 3เอ็ม ในฐานะพันธมิตร เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณในการทำงานของพวกเรา” Polly Foss, รองประธานฝ่ายความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม กล่าว "ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารในทั่วทุกมุมโลก” การทดสอบเชื้อก่อโรคสำหรับ เชื้อซาลโมเนลล่า เชื้อซาลโมเนลล่า สามารถติดเชื้อได้ทั้งในทางเดินอาหารของมนุษย์ สัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็น (รวมถึงสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของคุณ) และในสิ่งแวดล้อม เป็นที่รู้กันดีว่า เชื้อซาลโมเนลล่า เป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีกทั่วโลกและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ถือเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนชั้นดีที่ทำให้เกิดการระบาดของ เชื้อซาลโมเนลล่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก จากรายงานของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่าในทุกๆ ปีจะมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อซาลโมเนลล่าประมาณ 19,000 ราย ความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม กำลังช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในการตรวจสอบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายนี้ โดยผ่านชุดทดสอบเชื้อก่อโรคสำหรับ เชื้อซาลโมเนลล่า 3M™ Molecular Detection Assay 2 –Salmonella และชุดทดสอบ เชื้อซาลโมเนลล่า แบบรวดเร็ว 3M™ Petrifilm™ Salmonella Express System การทดสอบเชื้อก่อโรคสำหรับ เชื้อลิสทีเรีย เชื้อลิสทีเรีย เป็นแบคทีเรียที่พบโดยทั่วไป และมีความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในสภาวะกรด ความเค็มสูง หรืออุณหภูมิต่ำเช่น ในตู้เย็น ด้วยเหตุนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับวงการอุตสาหกรรมอาหาร แต่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคกับมนุษย์และสัตว์ เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส หนึ่งในสายพันธุ์ที่ถือว่าเป็นเชื้อก่อโรค ซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อลิสทีเรีย CDC ประมาณการว่าทุกๆ ปีจะมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อลิสทีเรียถึง 1,600 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส ก่อให้เกิดอัตราการตายที่สูงกว่า (20%) เมื่อเปรียบเทียบกับ เชื้อซาลโมเนลล่า(1%) ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการเกิดโรคติดเชื้อลิสทีเรีย คือหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งแตกต่างจาก เชื้อซาลโมเนลล่า ความต้องการในการป้องกันและการควบคุมที่เพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการตรวจจับที่คุณสามารถเชื่อถือได้ ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคสำหรับเชื้อลิสทีเรีย 3M™ Molecular Detection Assay 2 – Listeria และชุดทดสอบเชื้อก่อโรคสำหรับเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส 3M™ Molecular Detection Assay 2 – Listeria monocytogenes จะช่วยคุณในการตรวจจับเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายนี้ เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มความน่าเชื่อถือ วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะคำนึงถึงเชื้อก่อโรคที่จะทำการทดสอบหรือไม่ก็ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดสอบเชื้อก่อโรคทั้งหมดของเรามีเครื่องมือ ชุดตรวจ และอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการ เพื่อทดสอบเชื้อก่อโรคที่สำคัญอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ชุดทดสอบเชื้อก่อโรค 3M™ Molecular Detection System รวบรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบวนลูปโดยใช้อุณหภูมิเดียว และการตรวจสอบการเรืองแสง ทำให้ได้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถเอาชนะข้อจำกัดบางอย่างของวิธีการทดสอบเชื้อก่อโรค วิธี PCR หรือเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้หลายงานพร้อมกัน การตรวจสอบเชื้อก่อโรคที่เฉพาะเจาะจงทำให้ผู้ใช้งานในหมวดเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และอาหารอื่นๆ รวมทั้งเครื่องดื่ม สามารถทำการทดสอบที่แตกต่างกันได้ถึง 96 แบบพร้อมกัน ทั้งนี้สามารถใช้ทดสอบสิ่งมีชีวิตได้หลากหลาย รวมถึงตัวอย่างอาหารและตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ชุดทดสอบเชื้อก่อโรค 3M™ Molecular Detection System รุ่น 2 นี้ ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก (AOAC® INTERNATIONAL, AFNOR, Health Canada, MAPA) เพื่อให้ครอบคลุมตัวอย่างหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่านวัตกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม ช่วยคุณได้อย่างไร สนใจทดลองผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 0 2260 8577, 098-582 4428 คุณนริสรา วานิกร อีเมล์: nwanigorn@mmm.com คุณเมสิณี ลิขิตรัตนไพบูลย์ อีเมล์: maneelik@mmm.com คุณณรัณรัชต์ ภู่โยธิน อีเมล์: kbhuyothin@mmm.com
เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่อง Food Metal Detector และเครื่อง X-ray
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด 212, 212/1, 212/2 ซอยพระรามที่2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 T: +66 (02) 892 1600 , T: +66 (02) 451 1330 Fax: +66 (02)-451 2005 ฝ่ายขาย: ต่อ 228-232 E-mail: sales@tomco.co.th ฝ่ายบริการ: ต่อ 317-320 E-mail: service@tomco.co.th Line ID: @tomco / @tomcoservice https://www.tomco.co.th http://www.foodnetworksolution.com/company/tomco-automatic-machinery-co-ltd
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.