Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Disulfide bond / พันธะไดซัลไฟด์

พันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) คือ พันธะโควาเลนท์ที่แข็งแรงระหว่าง กรดแอมิโนซิสเตอีน (cysteine) ที่อยู่ในโครงสร้างระดับปฐมภูมิ ทำให้เกิดม้วนพับของโปรตีน โดยการสร้างเป็นพันธะที่อยู่ห่างกันในโครงสร้าง เช่น ในโมเลกุลของไลโซไซม์ ชนิดที่พบในไข่ขาวของไข่ไก่(เข้าชม 698 ครั้ง)

สมัครสมาชิก