Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Atmospheric pressure (atm)

1 atm หรือ ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure หรือ standard atmosphere) หมายถึง ความดันบรรยากาศโดยเฉลี่ย บนผิวโลก วัดที่ระดับน้ำทะเล มีค่าเท่ากับ 760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือ 101.325 กิโลพาสคาล  (kilo Pascal, kPa)

การวัดความดันบรรยากาศใช้มาตรวัดความดัน เช่น บารอมิเตอร์ (barometer)

 (เข้าชม 659 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก