Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Compression / การกด การอัด

การให้แรงจากภายนอกกระทำต่อวัสดุโดยการกดหรืออัด ส่งผลทำให้มีปริมาตรลดลง(เข้าชม 577 ครั้ง)

สมัครสมาชิก