Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Defrost / การละลายน้ำแข็ง

เป็นการเปลี่ยนสถานะของอาหารที่อยู่ในรูปแช่เยือกแข็งให้หลอมละลาย(เข้าชม 647 ครั้ง)

สมัครสมาชิก