Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Denaturation / การเสียสภาพธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของอาหารโดยวิธีการทางกายภาพ เคมี หรือโดยจุลินทรีย์(เข้าชม 657 ครั้ง)

สมัครสมาชิก