Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Effluent / น้ำออก

น้ำที่ออกมาจากระบบ หมายความรวมถึง น้ำเสียหรือของเหลวใดๆทั้งที่บำบัดแล้วและยังไม่ได้บำบัด ซึ่งระบายออกมาจากกระบวนการแปรรูปหรือจากระบบน้ำเสีย(เข้าชม 514 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก