Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flake

Flake หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเล็กๆ บางๆ หรืออาหารแห้งที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ  เช่น
potato flake, corn flake
เครื่องทำแห้ง (drier) ที่ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแห้งท่ีมีลักษณะเป็น flake ได้แก่ drum drier(เข้าชม 715 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก