Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Absolute humidity / ความชื้นสัมบูรณ์

ตัวเลขที่แสดงมวลของไอน้ำต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของอากาศ (มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบากศ์เมตร)(เข้าชม 785 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก