Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hygiene / สุขอนามัย

สุขอนามัย หรือ สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการบริโภค

 

 (เข้าชม 913 ครั้ง)

สมัครสมาชิก