Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kinetics / จลนพลศาสตร์

1. สาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของของแข็งและแรงที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่

2. สาขาหนึ่งของเคมี ที่เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราของการเกิดปฎิกิริยา รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปฎิกิริยานั้นๆ เช่น
อุณหภูมิ
ความเข้มข้น ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น(เข้าชม 583 ครั้ง)

สมัครสมาชิก