Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Latent heat of sublimation / ความร้อนแฝงของการระเหิด

คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง(เข้าชม 584 ครั้ง)

สมัครสมาชิก