Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Reactor / ถังปฏิกรณ์

ถังหรือภาชนะปิด ที่ใช้เป็นที่เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยทั่วไปจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และความเข้มข้นของสาร(เข้าชม 509 ครั้ง)

สมัครสมาชิก