Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sterilization, cold / การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อน

การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อน
การทำลายหรือกำจัดจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยไม่ใช้ความร้อน เช่น การใช้รังสี การกรองผ่านเนื้อเยื่อหรือเมมเบรน (membrane filtration)


(เข้าชม 334 ครั้ง)

สมัครสมาชิก