Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Storage, controlled atmosphere / การเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศ

การเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศ

เป็นสภาวะการเก็บรักษาที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และสัดส่วนบรรยากาศ คือปริมาณของออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เหมาะสมและคงที่
ซึ่งสภาวะดังกล่าวสามารถใช้ยืดอายุการเก็บรักษาดอกไม้ ผัก ผลไม้บางชนิดให้นานขึ้นได้(เข้าชม 378 ครั้ง)

สมัครสมาชิก