Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sugar, invert / น้ำตาลอินเวิร์ต

น้ำตาลอินเวิร์ต

ของผสมที่เท่ากันของน้ำตาลฟรักโทสและกลูโคส ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ำตาลซูโครสด้วยเอนไซม์หรือกรด น้ำตาลอินเวิร์ตมีรสหวานกว่าน้ำตาลซูโครส

มักใช้ในอุตสาหกรรมลูกกวาด(เข้าชม 391 ครั้ง)

สมัครสมาชิก