connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

calorie / Cal

แคลอรี (calorie) เป็นหน่วยของพลังงาน ในระบบเมตริก ถูกแทนที่ด้วย หน่วยจูล (joule) ในระบบ SI แต่ยังนิยมใช้เป็นแคลอรี เป็นหน่วยที่ใช้บอกพลังงานจากอาหาร (food energy) นิยามของแคลอรีมีอยู่ 2 รูปแบบคือ

1. small calorie เป็นหน่วยของปริมาณความร้อน ซึ่ง 1 แคลอรี หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ 1 แคลอรี เท่ากับ 4.186 จูล (Joule)

 

2. large calorie เป็นหน่วยพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหาร แคลอรีสำหรับอาหาร (food calorie) เป็น large calorie กล่าวคือ

1 แคลอรี่อาหาร เท่ากับ 1 กิโลแคลอรี (Kcal) หรือ 1,000 แคลอรี ซึ่งอาจเรียกเพียง แคลอรี่ แทนการเรียกชื่อเต็มว่า กิโลแคลอรี่ มีค่าเทียบเท่า พลังงานที่ทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1°ซ. หรือเท่ากับ 4.184 กิโลจูล ( KJ, kilojoule)

 

สารอาหารที่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ให้พลังงาน คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

  • คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงาน 4 แคลอรีต่อกรัม
  • โปรตีนให้พลังงาน 4 แคลอรีต่อกรัม
  • ไขมันจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากกว่า สองเท่าคือ 9 แคลอรีต่อกรัม

พลังงานจากอาหาร

กำหนดให้ คนทั่วไปที่ทำงานหนักปานกลาง ต้องการพลังงานวันละประมาณ 2,000 แคลอรี (ผู้ที่ทำงานหนัก เช่น กรรมกร นักกีฬา ก็จะต้องการพลังงานมากกว่านี้ หรือ ผู้ที่ทำงานเบากว่า ก็จะต้องการพลังงานน้อยกว่านี้)

สารอาหารที่ให้พลังงาน คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ตามข้อแนะนำของ Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) ปริมาณสารอาหารทั้งสามที่แนะนำให้บริโภคในฉลากโภชนาการนั้น เทียบสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานวันละประมาณ 2,000 แคลอรี หากต้องการพลังงานมากหรือน้อยกว่านี้ ให้ปรับกินเพิ่ม หรือลดลงตามส่วน จากพลังงานทั้งหมดที่ต้องการต่อวัน ควรเป็น

  • พลังงานที่ได้จาก คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 60
  • พลังงานที่ได้จาก โปรตีน ร้อยละ 10
  • พลังงานที่ได้จาก ไขมัน ร้อยละ 30 ทั้งนี้ ปริมาณไขมันดังกล่าวควรเป็นกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) ไม่เกิน ร้อยละ 10 ด้วย

การคำนวณพลังงานจากอาหาร

ตามข้อแนะนำของ Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) ปริมาณสารอาหารที่ แนะนำให้บริโภคในฉลากโภชนาการจะสามารถคำนวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ควรบริโภคในแต่ละวันได้ ดังนี้

สารอาหาร สัดส่วนพลังงาน (%) แคลอรี/กรัม   แคลอรีที่ควรได้/วัน ปริมาณที่ควรบริโภค (กรัม/วัน)
คาร์โบไฮเดรต 60 4 (60/100) x2,000 1,200 1,200/4 =300
โปรตีน 10 4 (10/100) x 2,000 200 200/4= 50
ไขมัน 30 9 (30/100) x 2,000 600 600/9 = 66.66

 

พลังงานจากกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) ร้อยละ 10 จากทั้งหมด 2,000 แคลอรี

คิดเป็น (10/100) x 2,000 = 200 แคลอรี

ซึ่งจะต้องได้จากกรดไขมันอิ่มตัว 200/9= ประมาณ 20 กรัม(เข้าชม 3,173 ครั้ง)

สมัครสมาชิก