Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Calorimeter / แคลอริมิเตอร์

อุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานความร้อนของวัสดุ เช่น

  • Bomb calorimeter การวัดปริมาณความร้อนของสารอินทรีย์ โดยอาศัยหลักการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
  • Differential Scanning Calorimeter (DSC) การวัดค่าพลังงานของวัสดุ โดยใช้หลักการความแตกต่างของพลังงานที่ให้หรือ ปลดปล่อยออกจากวัสดุที่วัดเปรียบเทียบกับวัสดุอ้างอิง


(เข้าชม 824 ครั้ง)

สมัครสมาชิก