connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Calorimeter / แคลอริมิเตอร์

อุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานความร้อนของวัสดุ เช่น

  • Bomb calorimeter การวัดปริมาณความร้อนของสารอินทรีย์ โดยอาศัยหลักการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
  • Differential Scanning Calorimeter (DSC) การวัดค่าพลังงานของวัสดุ โดยใช้หลักการความแตกต่างของพลังงานที่ให้หรือ ปลดปล่อยออกจากวัสดุที่วัดเปรียบเทียบกับวัสดุอ้างอิง


(เข้าชม 824 ครั้ง)

สมัครสมาชิก