Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dialysis / การแยกสารผ่านเยื่อ

 

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน โดยการแพร่ (diffusion) ผ่านเยื่อ (permeable membrane) ตัวอย่างเช่น ในสารละลายที่มีทั้งโปรตีนและเกลือ จะสามารถแยกเกลือออกจากโปรตีนได้โดยให้สารละลายแพร่ผ่านเยื่อที่ยอมให้อนุภาคของเกลือผ่านได้เท่านั้น(เข้าชม 666 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก